1352 کلمات / عبارات 5 گانه از قرآن کریم

1352 کلمات / عبارات 5 گانه از قرآن کریم

(5 گانه : 5 مورد یا در 5 آیه )

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

ردیف    موارد    آیات    متن جستجو
1    "                        ۷"    ۵    ثنت
2    "                        ۷"    ۵    سرح
3    "                        ۷"    ۵    کنز
4    "                        ۶"    ۵    تطم
5    "                        ۶"    ۵    مهل
6    "                        ۶"    ۵    نجن
7    "                        ۶"    ۵    یرث
8    "                        ۵"    ۵    رعب
9    "                        ۵"    ۵    اشق
10    "                        ۵"    ۵    جهل
11    "                        ۵"    ۵    حرص
12    "                        ۵"    ۵    ذمم
13    "                        ۵"    ۵    ربط
14    "                        ۵"    ۵    ردد
15    "                        ۵"    ۵    رغب
16    "                        ۵"    ۵    سبب
17    "                        ۵"    ۵    شرح
18    "                        ۵"    ۵    شرع
19    "                        ۵"    ۵    عصم
20    "                        ۵"    ۵    عیش
21    "                        ۵"    ۵    مرد
22    "                        ۵"    ۵    یحق
23    "                        ۱۰"    ۵    ولج
24    "                        ۷"    ۵    اغوی
25    "                        ۶"    ۵    بخلو
26    "                        ۶"    ۵    زوج"
27    "                        ۶"    ۵    نبلو
28    "                        ۵"    ۵    لادم
29    "                        ۵"    ۵    مخلف
30    "                        ۵"    ۵    آتنا
31    "                        ۵"    ۵    ابوی
32    "                        ۵"    ۵    "اتم
33    "                        ۵"    ۵    احدی
34    "                        ۵"    ۵    اعدت
35    "                        ۵"    ۵    الذل
36    "                        ۵"    ۵    مبطل
37    "                        ۵"    ۵    املک
38    "                        ۵"    ۵    اناب
39    "                        ۵"    ۵    اوفی
40    "                        ۵"    ۵    ایای
41    "                        ۵"    ۵    بذلک
42    "                        ۵"    ۵    برسل
43    "                        ۵"    ۵    بلده
44    "                        ۵"    ۵    بنون
45    "                        ۵"    ۵    بیان
46    "                        ۵"    ۵    تعدل
47    "                        ۵"    ۵    تفسد
48    "                        ۵"    ۵    تقعد
49    "                        ۵"    ۵    تموت
50    "                        ۵"    ۵    جاوز
51    "                        ۵"    ۵    جمعن
52    "                        ۵"    ۵    جنوب
53    "                        ۵"    ۵    جواب
54    "                        ۵"    ۵    حاسب
55    "                        ۵"    ۵    حجر"
56    "                        ۵"    ۵    خروج
57    "                        ۵"    ۵    خلاء
58    "                        ۵"    ۵    راکع
59    "                        ۵"    ۵    رهبو
60    "                        ۵"    ۵    ساءت
61    "                        ۵"    ۵    سبقو
62    "                        ۵"    ۵    سبلا
63    "                        ۵"    ۵    شفعا
64    "                        ۵"    ۵    شفیع
65    "                        ۵"    ۵    صاغر
66    "                        ۵"    ۵    صغیر
67    "                        ۵"    ۵    طهرک
68    "                        ۵"    ۵    ظلام
69    "                        ۵"    ۵    ظلمت
70    "                        ۵"    ۵    عتصم
71    "                        ۵"    ۵    عسر"
72    "                        ۵"    ۵    "عفو
73    "                        ۵"    ۵    غفله
74    "                        ۵"    ۵    فزاد
75    "                        ۵"    ۵    فزع"
76    "                        ۵"    ۵    فعسی
77    "                        ۵"    ۵    فواد
78    "                        ۵"    ۵    قومی
79    "                        ۵"    ۵    لربک
80    "                        ۵"    ۵    لعبر
81    "                        ۵"    ۵    لغاو
82    "                        ۵"    ۵    مترف
83    "                        ۵"    ۵    مِصر
84    "                        ۵"    ۵    مصلح
85    "                        ۵"    ۵    نادم
86    "                        ۵"    ۵    نتلو
87    "                        ۵"    ۵    نصف"
88    "                        ۵"    ۵    نکاح
89    "                        ۵"    ۵    نکیر
90    "                        ۵"    ۵    واتل
91    "                        ۵"    ۵    وسوس
92    "                        ۵"    ۵    کاشف
93    "                        ۵"    ۵    یخفی
94    "                        ۵"    ۵    یرحم
95    "                        ۵"    ۵    یعدل
96    "                        ۵"    ۵    یفصل
97    "                        ۵"    ۵    یومه
98    "                        ۵"    ۵    یومک
99    "                        ۱۰"    ۵    ؟ولج
100    "                        ۷"    ۵    مولی"
101    "                        ۷"    ۵    "حزب"
102    "                        ۶"    ۵    ستخلف
103    "                        ۶"    ۵    الباس
104    "                        ۶"    ۵    العدل
105    "                        ۶"    ۵    العمر
106    "                        ۶"    ۵    صاعقه
107    "                        ۶"    ۵    فاحکم
108    "                        ۶"    ۵    فریضه
109    "                        ۶"    ۵    یعدکم
110    "                        ۵"    ۵    احیاء
111    "                &nb

/ 0 نظر / 7 بازدید