فراوانی های ولایی قرآن کریم (فوقک)

فراوانی های ولایی قرآن کریم (فوقک)
چکیده :
1.    توان پردازشی سیستم های نوین امکان ارائه دیدگاه های کمی جدیدی را در اشیاء فراهم کرده است.
2.    متون آسمانی باید از زوایای مختلف کمی و کیفی و با موشکافی فراوان تر تجزیه و تحلیل گردنند.
3.    تاکید و اهمیت هر جزیی از موضوع میتواند مبتنی بر تعدد و نوع و محل تکرار مطالب مربوط به آن باشد.
4.    وجود تکرارات در قرآن کریم دراجزاء و سطوح  مختلف، مبنایی برای تعریف و تعدیل نظریه های گوناگون است.
5.    در هر متن، با توجه به اجزاء و روابط بین آنها، ویژگی های متعددی را می توان لحاظ نمود.
6.    اجزای اولیه در قرآن کریم شامل نشانه ها، حروف، ضمایر، کلمات و سوره ها و داده ها و اطلاعات آنها هستند.
7.    هر الگو ترکیبی کمی از ویژگی ها و صفات زیر مجموعه هایی از اجزاء اولیه  و یا ثانویه و عناصر آنها است.
8.    ویژگی های کمی و کیفی برای هر تعداد از زیر مجموعه ها از اجزاء گوناگون اساس ابرالگوها(ی کاملتر) هستند.
9.    تعداد الگوهای اولیه قابل بررسی و  یا لحاظ شده در سطح اجزای اولیه و ثانویه تقریبا غیر قابل شمارش هستند.
10.    نتایج جستجوی برای هر الگو، خود جزء جدیدی بوده و دارای صفات و ویژگی های خاص و یا عام خود می باشد.
11.    الگوهای مذکور می توانند در سطوح بالاتریعنی مرتبط با اجزاء و مجموعه های محیطی و محاطی خود تعریف، ایجاد و بکار گرفته شوند.
12.    انواع جستجوهای خودکار، نیمه خودکار، تعاملی و محاوره ایی، هوشمندانه و/ یا ترکیب انها میتوانند مبتنی بر ترکیب الگوهای اولیه و ثانویه تعریف و انجام شوند.
13.    توسعه بیشتر الگوها برای جستجو شامل بکارگیری انواع مفاهیم ریاضی و / یا اَشکال هندسی و یا ترکیب آنهاست.
14.    بنابراین الگوها شامل  مفاهیم چیدمان چند بعدی و فرمول های ریاضی مرتبط با شمارش کمی ویژگی ها مانند مکان اجزای مذکور و روابط متقابل آنها با سایر مجموعه ها و عناصر آنهاست.
15.    ارائه ویرایش هایی از نرم افزارها برای طیف وسیعی از کاربران با فرهنگ، دین، مذهب، علائق، سخت افزار، سیستم عامل و یا سایر توانایی ها و امکانات گوناگون مطلوب و مورد نیاز است.
16.    ارتقاء دیدگاه های کمی مبتنی برفراوانی های ولایی قرآن کریم (ف و ق ک) برای محققان علوم دینی میتواند دستاوردی مطلوب علاوه بر افزایش ایمان دوستداران قرآن باشد.
17.    بدیهی است ایجاد و یا افزایش جذابیت قرآن و، بالطبع آن، ادیان الهی و بالاخص اسلام، برای کلیه جوامع انسانی از نتایج این پژوهش و تولید و یا ارتقای نرم افزارهای ذیربط باشد.
و من الله التوفیق و علیه التکلان  
//////////////////
سایر اسامی پیشنهادی برای نرم افزار : فراشماری ولایی قرآن (فوق) ؛ فرابینی ... ؛ فراچینی ... ؛ فرایابی ...؛ ...

/ 0 نظر / 4 بازدید