قرآن ماها !

1- قرآن ماها چیه !؟

2- شوخیت گرفته ؟ منظورت چیه ؟

1- خبر  داری که ما ها  مرتب قرآن می نویسیم !؟

2- کی گفته ؟ من غلط بکنم !؟ هرگز !

1- مگر هر کاری می کنیم و اون کار و عمل و روش و ...

... موافق یا مخالف با قرآن و احادیث و روایات قطعی معصومین باشه ...

  در نامه اعمالمان ثبت نمی شه !؟ و ...

... و یه روزی - در قیامت میگن به ما - که نامه ات را بخوان ! مگه نه !؟

2- پس باید مواظب باشیم این نامه - یعنی قرآن ماها - ...

... مخالف با قرآن خداوند کریم نباشه !  درسته !؟

1- خدا خیرت بده ! بازم به تو ! ...

 ... خودت تمام مطلب رو خوب می گیری .

2- دعا کن لیاقت شنیدن و درک و عمل و ادامه و خلوص و صبر را خدا بدهد

... تا به مقام رضا و فنا برسیم ...

1- .... بهتر بگیم :  تا ما را به آن مقام ها بروسنه انشاءالله تعالی

 

/ 0 نظر / 3 بازدید