(... ادامه ی ... ) اعجاز اشارات سوره الفاتحه

(... ادامه ی ... )
اعجاز اشارات سوره الفاتحه
تکرارات در قرآن کریم

1- مرتبط با سوره الفاتحه
(برخی ...) :
....
نتیجهٔ جستجو برای «"*لله الحمد"|"*الحمد لله"»: ۲۴ مورد در ۲۴ آیه یافت شد.
نتیجهٔ جستجو برای «الحمد»: ۲۸ مورد در ۲۷ آیه یافت شد.
نتیجهٔ جستجو برای «مَلِک»: ۱۴ مورد در ۱۴ آیه یافت شد.
نتیجهٔ جستجو برای «یومن+"*الیوم الاخر"»: ۲۴ مورد در ۱۲ آیه یافت شد.
نتیجهٔ جستجو برای «"*یوم ؟بعث*"»: ۱۲ مورد در ۱۲ آیه یافت شد.
نتیجهٔ جستجو برای «" ان الله غفور رحیم"»: ۱۲ مورد در ۱۲ آیه یافت شد.
نتیجهٔ جستجو برای «"ان * غفور رحیم"»: ۱۴ مورد در ۱۴ آیه یافت شد.
تیجهٔ جستجو برای «"رحیم"!"*غفور رحیم"»: ۱۲ مورد در ۱۲ آیه یافت شد.
نتیجهٔ جستجو برای «"*غفور رحیم"!"*الله غفور"»: ۱۴ مورد در ۱۴ آیه یافت شد.
نتیجهٔ جستجو برای «رحمَن""»: ۷ مورد در ۷ آیه یافت شد.
نتیجهٔ جستجو برای «"*الحق من رب*"»: ۱۴ مورد در ۱۴ آیه یافت شد.
نتیجهٔ جستجو برای «"*اللهُ رب*"»: ۱۵ مورد در ۱۴ آیه یافت شد.
نتیجهٔ جستجو برای «"؟ان ربی"»: ۱۴ مورد در ۱۴ آیه یافت شد.
نتیجهٔ جستجو برای «"*رب انی"»: ۱۴ مورد در ۱۴ آیه یافت شد.
نتیجهٔ جستجو برای «"*سبحان الله"|"سبحان رب*"»: ۱۴ مورد در ۱۴ آیه یافت شد.
نتیجهٔ جستجو برای «"الحقُ من رب*"»: ۱۲ مورد در ۱۲ آیه یافت شد.
نتیجهٔ جستجو برای «"ربک هو"»: ۱۲ مورد در ۱۲ آیه یافت شد.
نتیجهٔ جستجو برای «"إلی ربک"»: ۱۲ مورد در ۱۲ آیه یافت شد.

/ 0 نظر / 5 بازدید