شبیه ساری کامپیوتری - عناوین و پیوند ها

http://www.nd.edu/~gmadey/sim06/index.html

http://www.nd.edu/~gmadey/sim06/Syllabus/syllabus.html

http://www.nd.edu/~gmadey/sim06/Classnotes/classnotes.html

http://www.nd.edu/~gmadey/sim06/Resources/resources.html

http://www.aiapir.com/article/spss.pdf

...

 

 

 

 

 


 

/ 0 نظر / 4 بازدید