وحدت مطلق قرآن و عترت وحدت قانون الهی و مفسرآن و مجریان عالیه آن !!!

تکرارهای ولایی قرآن کریم  

راه و روش نوین و دلیلی عالی

برای بازمهندسی، بازاستدالالی و بازبیانی و اثبات حقایق

نمایش حقانیت و جداناپذیری

1.  وحدت مطلق قرآن و عترت

وحدت قانون الهی و مفسرآن و مجریان عالیه آن !!!

First-time ever findings

 in Holy Quran

Unbelievable Search Results

from Quran

Thousands of words and phrases Repeated 14 times  !!!

And / Or 5, 7, 12, 14 and their multiples  !

Are these signs and prooffs toward

Unity of Quran  and  Etrat?

(Etrat  = عترت  = 14  Masoomeen PBUT)

Newly Developed Research, based on Steganography,

Done  on  Quran  –

And Independent of Ideology and Peoples !!!


آیا امروزه علم نهان نگاری و پنهان نگاری میتواند

رمز و رازهای پنهان شده در چیدمان

و یا در تکرارهای کلمات و عبارات قرآن را آشکار سازد !؟

آیا میشود، مستقل از عقاید و مذاهب و افراد،

دلایل و اشارات قطعی مستقیم یا غیر مستقیم را،

بر واقعیتهای قطعی تاریخی، و جزییات و مفهوم و منظور را، مانند

واقعه و احادیث غدیر خم، نص و تعیین 12 امام از قریش،

 ضرورت تعیین جانشین و نیز سایر دلایل و براهین را،

در نص قرآن کریم و از خود آیات و ویژگیهای آنها،

مانند انتخاب و چیدمان و تکرارهای کلمات و فرازها و آیات آن استخراج کرد !؟

آیا میتوان نشان داد و اثبات کرد که

تکرارهای ولایی قرآن کریم، دلیلی عالی بر وحدت قرآن و عترت است !

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Telegram.me/quranhints + daliliali.persianblog.ir

daliliali@gmail.com +  quranhits@gmail.com +

daliliali.persianblog.ir

/ 0 نظر / 69 بازدید