چرا اینقدر دعای حج در ماه مبارک رمضان اومده !

گفتش: چرا اینقدر دعای حج در ماه مبارک رمضان اومده !
گفت: ...
...
نتیجهٔ جستجو برای «"*البیت ال*"!مکاء»: ۵ مورد در ۵ آیه یافت شد.
جزئیات جستجو
الْبَیْتَ الْحَرَامَ بِالْبَیْتِ الْعَتِیقِ الْبَیْتِ الْعَتِیقِ وَالْبَیْتِ الْمَعْمُورِ
...
نتیجهٔ جستجو برای «البیت»: ۱۴ مورد در ۱۴ آیه یافت شد.
جزئیات جستجو
الْبَیْتَ الْبَیْتِ بِالْبَیْتِ وَالْبَیْتِ

...
نتیجهٔ جستجو برای «"البیت»: ۱۲ مورد در ۱۲ آیه یافت شد.
جزئیات جستجو
الْبَیْتَ الْبَیْتِ
...
نتیجهٔ جستجو برای «"المسجد»: ۱۵ مورد در ۱۴ آیه یافت شد.
toggle جزئیات جستجو
الْمَسْجِدِ الْمَسْجِدَ
...
/ 0 نظر / 3 بازدید