کرونا / کووید19 1398/1399 شمسی و 2020 میلادی آمار واقعی کدامند!؟ آیا به آمار جهانی آشنایی دارید؟

1.       کرونا / کووید19

2.       1398/1399 شمسی

3.       و 2020 میلادی

4.       ووووووووو

5.       آمار واقعی کدامند!؟

6.       آیا به آمار جهانی

7.       آشنایی دارید؟

8.       از کدام منابع

9.       و مراجع؟ مثل ...

10.  worldometers.info

11.  یا سایت

12.  سازمان بهداشت جهانی

13.  http://who.net

14.  ولی یه نکته مهم!

15.  کدامیک از

16.  این همه آمار

17.  برای من و شما

18.  مهمتره؟ چرا !؟

19.  آمار کلی و جهانی؟

20.  آمار قاره ها؟

21.  آمار کشورها؟

22.  کدام واقعه ها؟

23.  شروع کرونا؟

24.  تعداد مبتلایان؟

25.  تعداد بد حالان؟ کم حالان؟

26.  در خانه ها؟

27.  در بیمارستان ها؟

28.  در آی.سی.یوها؟

29.  در سی.سی.یو ها؟

30.  تعداد فوتی ها؟

31.  تعداد بهبود یافتگان؟

32.  آمار سنّی؟

33.  تعداد در هر دَهَک؟

34.  تولد تا 10 سال؟

35.  10 تا 20؟

36.  90 تا 100؟

37.  بالای 100؟

38.  با بیماری های قبلی؟

39.  قلبی؟ ریوی؟

40.  سرطانی؟

41.  با انواع عادتها؟

42.  سیگاری ها؟

43.  مواد مخدّری ها؟

44.  مرض قندی ها؟

45.  چاق ها؟

46.  ورزش نکن ها؟

47.  وسواسی ها؟

48.  استرس دارها؟

49.  دیگه از چه نظر؟

50.  ازنظر مالی؟

51.  پولدارها؟ فقیرها؟

52.  مقام دارها؟

53.  مسئولیت دارها؟

54.  با ایمان ها؟ بی دین ها؟

55.  خداشناس ها؟

56.  وضع کشورشان؟

57.  عقب افتاده ها؟

58.  عقب گذاشته شده ها؟

59.  تحریم شده ها؟

60.  تحریم کننده ها؟

61.  کشورهای استکباری؟

62.  نژادپرستها؟

63.  راستی !!!

64.  مهمترین ها کدامه ؟

65.  نسبت آمارها بهم؟

66.  مثلا فوتی ها به ... ؟

67.  یا تعداد خالص آنها؟

68.  و یا ..... به ..... !؟

69.  به نسبت جمیعت؟

70.  به جمعیت کشور؟

71.  به جمعیت مبتلاها؟

72.  به جمعیت بد وضع ها؟

73.  پس یه درس مهم

74.  نباید گول بخوریم

75.  و یا گول بزنیم

76.  درصد فوتی ها؟

77.  در چین چقدره؟

78.  مثلا 3200 فوتی داره

79.  در 1.4 میلیارد نفر!

80.  یادآوری: 1400 نفر

81.  در 1.4 میلیارد نفر

82.  میشه 1 در میلیون!!

83.  حالا میشه که

84.  آمارها را مقایسه کرد!

85.  باقی آمارها !!؟؟

86.  خودمان مقایسه نماییم.

87.  تا گول آمار را نخوریم.

88.  وگرنه .....!!!!

89.   ووووووووو

90.  تهیه و تنظیم و انتشار:

91.  در پروژه و نظریه

92.  اشارات ولایی قرآن

93.  در اینترنت/ در پیامرسانها

94.   @quranhints

95.  Instagram.com

96.  daliliali.14

97.   09123459914


/ 0 نظر / 13 بازدید