زبان تخصصی کامپیوتر

ابزار، روشها و منابع پیشنهادی

برای  ترجمه مطلوب مطالب تخصصی (رشته) کامپیوتر:

1- پیشوندها و پسوندها مانند

  http://en.wikipedia.org/wiki/English_prefixes

  http://www.prefixsuffix.com

  http://www.learnenglish.de/grammar/prefixtext.htm

http://howtocleanseyourbody.com/cleanse-your-body/prefixes-and-suffixes-in-medical-terminology-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D9%BE%D8%B3%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B5%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%A7/

......

2- کلمات ترکیبی http://en.wikipedia.org/wiki/English_compound

٣-ریشه کلمات،‌پیشوند،‌پسوند

    http://www.prefixsuffix.com/rootchart.php?navblks=1011000

۴- کلمات تخصصی دروس

۵- کلمات عمومی دروس مانند

http://www.sharpened.net/glossary

http://www.computerhope.com/jargon.htm

۶- سرفصل دروس کامپیوتری

٧-...

....

 

 

/ 0 نظر / 3 بازدید