برخی تکرارهای 5 و 7گانه در قرآن

» 5  * اذ  قال لقومه :: ۱۳٩٠/۱٢/٩

» 5 ابتغوا (غیر فتنه) :: ۱۳٩۱/۱/۱

» 5 اجعل لی (غیر فرعون) :: ۱۳٩٠/۱٢/٩

» 5 ال... الحق :: ۱۳٩٠/۱۱/۱٢

» 5 الابرار :: ۱۳٩۱/۱/٢

» 5 الاسماء در قرآن :: ۱۳٩٠/۱٢/۱۱

» 5 البشری قرآن :: ۱۳٩٠/۱۱/۱۴

» 5 الشفاعه :: ۱۳٩٠/۱٢/۴

» 5 الکتاب المبین :: ۱۳٩٠/۱۱/۱٢

» 5 الکتاب المبین :: ۱۳٩٠/۱٢/۳

» 5 انا له :: ۱۳٩٠/۱٢/٩

» 5 انتظروا :: ۱۳٩٠/۱٢/٢۱

» 5 آیه الله/رب+یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر :: ۱۳٩۱/۱/۱

» 5 آیه با اطیعوا الله :: ۱۳٩٠/۱٠/٢۶

» 5 آیه با خبیر+بصیر :: ۱۳٩٠/۱٢/۳

» 5 آیه با هدی+للمومنین :: ۱۳٩۱/۱/٢

» 5 آیه با یهدی+الی صراط مستقیم :: ۱۳٩٠/۱٢/٢۸

» 5 آیه بازگشت مقبول :: ۱۳٩٠/۱۱/٢۸

» 5 آیه دبر+امر :: ۱۳٩٠/۱۱/٢۳

» 5 آیه سنت الله :: ۱۳٩٠/۱٢/٢٩

» 5 آیه قرائت قرآن :: ۱۳٩٠/۱٢/٢٩

» 5 آیه ورث+جنه :: ۱۳٩٠/۱۱/٢۸

» 5 بالعباد :: ۱۳٩٠/۱۱/٢۳

» 5 تعجب غلط :: ۱۳٩٠/۱۱/۱۴

» 5 خشوع بالغیب :: ۱۳٩٠/۱٢/٩

» 5 سئوال و حساب مهم :: ۱۳٩٠/۱۱/٢۶

» 5 شرح (صدر) :: ۱۳٩٠/۱٢/٩

» 5 عبادالله المخلصین :: ۱۳٩٠/۱٢/٢٩

» 5 فواد (قلب) :: ۱۳٩۱/۱/٢

» 5 فی هذا القرآن :: ۱۳٩٠/۱٢/٢٩

» 5 کتاب مبین :: ۱۳٩٠/۱٢/۳

» 5 کتب الله :: ۱۳٩۱/۱/۱

» 5 ما شاء الله :: ۱۳٩۱/۱/۱

» 5 ماشاءالله :: ۱۳٩٠/۱۱/۱٢

» 5 هدی و بشری :: ۱۳٩٠/۱۱/۱۴

» 5 واذکر فی الکتاب :: ۱۳٩٠/۱٢/٢۸

» 5 وصینا (خداوند) :: ۱۳٩٠/۱٢/٩

» 5 وما ادراک ما ال.... :: ۱۳٩۱/۱/٢

» 5 وما لهم من ناصرین :: ۱۳٩٠/۱٢/٩

» 5 یوتیه من یشاء :: ۱۳٩٠/۱٢/٢۸

» 7 الی النور ( و چرا!؟) :: ۱۳٩٠/۱٢/۱٠

» 7 آیه ولولا فضل الله علیکم :: ۱۳٩٠/۱٢/٢۸

» 7 حجت/حجه در قرآن :: ۱۳٩٠/۱٠/٢۶

» 7 حساب غلط :: ۱۳٩٠/۱۱/٢۶

» 7 خُلِق :: ۱۳٩٠/۱۱/٢۳

» 7 ضرب الله مثلا :: ۱۳٩٠/۱٢/٢۸

» 7 طبقه :: ۱۳٩٠/۱٠/٩

» 7 یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ :: ۱۳٩٠/۱۱/٢۳

» 7 یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ :: ۱۳٩٠/۱٢/۱٠

» 7 یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله :: ۱۳٩٠/۱٢/۱۴

/ 0 نظر / 3 بازدید