وقتی دستاتو (دستهایت رو) بلند می کنی تا دعا بکنی

گفتش: وقتی دستاتو (دستهایت رو)
بلند می کنی تا دعا بکنی ...
آیا باید 5 تن و 14 معصوم ص/س رو ...
لحاظ بکنی !؟ بفکرشون باشی !؟
اصلا اونها رو می بینی !؟
اصلا باید ببینی !؟

گفت: کف دست ها ...
که موقع دعا رو به بالاست !
که رو به درگاه خداست !

هر کدووم 5 !!! تا انگشت داره !!!
و هر کدووم - اگه بظاهر هم ببینی
دقیقا 14 بند مشخص در انگشتان داره !!!

چه خوبی ها رو بخواهی داشته باشی -
با نگاه به دست راست !

و چه بدی ها رو بخواهی از تو دور بشن -
با نگاه به دست چپ !
.....
راستی !
اگه معصومین ص/س مهم هستند - که هستند ...
میشه یه جایی در عالم !!!
چه در افکار و چه در اشیاء و چه در کارها !!!
---------------
گه معصومین ص/س مهم هستند - که هستند ...
میشه یه جایی در عالم !!!
چه در افکار و چه در اشیاء و چه در کارها نیاشند !!! خودشان یا یادشان !!! ؟؟؟

و هر کدووم - اگه بظاهر هم ببینی
دقیقا 14 بند مشخص در انگشتان داره

اگه چسبید ! صلوات .

/ 0 نظر / 4 بازدید