برچسب نزن

س: میشه راجع به درست و غلط بودن عقاید و نظرات و افکار مردم حرف نزد ! برچسب نزد !؟ اصلا صحبت هم نکرد !؟ کاری به درست و غلط بودن اونها نداشت !؟
ج: حتما ! واقعا ممکنه ! کی گفته نمیشه !
اصلا راجع به صاحب فکر و نظر و حرف نباید حرف زد ! باید فقط و فقط نظر را تجزیه و تحلیل کنی و به گروه و دسته و مرام و خط و وووو مربوط به خودش ربط بدهی ! و تازه این را هم اثبات بکنی !

س: یعنی تو هم موافقی !؟
این کار درستی است !؟ دیگه دعواها و اختلافها کمتر میشه !؟
ج: شاید آره !؟ شاید هم نه !
چون آخرش کل حرفها و نظریه ها و مکتب ها و سیاست ها به دو سه دسته کلی تقسیم می شوند :
1- یک گروه منطقا و اخلاقا و فلسفی
درست و همخوان و هم افزا ،
2- یک گروه غیر منطقی و غیر عقلی و غیر اخلاقی
و متناقض و وووووو ،
3- و گروه سوم که
هنوز اثبات نشده و مساله باز و اوپن! است !!
..................................

و صاحبان و موافق هر گروه هم
مثل حرفها و نظریات و عقایدشان خواهند بود !!!!!

/ 0 نظر / 3 بازدید