اگر شیطون

گفتش: اگر شیطون

از خاک بود، اونوقت

در مقابل دستور خداوند

به سجده کردن او

در مقابل حضرت آدم (ع)

چکار می کرد !؟

گفت: الله اعلم !

خدا می داند و بس !

ولی شاید! شاید

می گفت که

آخه خدا !

من که زودتر ! آفریده شده ام

چرا باید به انسان سجده کنم !؟؟

-- درس مهم --

شیطون های انسی و جنی

همیشه دنبال بهانه هستند

تا دستور خدا را

که با نفسانیت شیطانی خود

-- برای منافع دنیوی و زودگذر و ... --

تقابل دارد انجام ندهند !

مگه نه !!؟؟

 

/ 0 نظر / 3 بازدید