تعداد کلمات قرآن

1 «؟»: ۳ مورد در ۳ آیه یافت شد. 2 «؟؟»: ۱۱۹۲۸ مورد در ۴۶۲۶ آیه یافت شد. 3 «؟؟؟»: ۱۶۴۷۰ مورد در ۵۱۴۵ آیه یافت شد. 4 «؟؟؟؟»: ۱۷۶۹۴ مورد در ۵۲۷۳ آیه یافت شد. 5 «؟؟؟؟؟»: ۱۴۴۰۴ مورد در ۵۰۰۷ آیه یافت شد. 6 «؟؟؟؟؟؟»: ۱۰۷۵۵ مورد در ۴۷۰۰ آیه یافت شد. 7 «؟؟؟؟؟؟؟»: ۴۱۸۵ مورد در ۲۶۸۷ آیه یافت شد. 8 «؟؟؟؟؟؟؟؟»: ۲۳۶۳ مورد در ۱۸۸۵ آیه یافت شد. 9 «؟؟؟؟؟؟؟؟؟»: ۳۹۱ مورد در ۳۳۰ آیه یافت شد. 10 «؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟»: ۴۸ مورد در ۴۶ آیه یافت شد. 11 «؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟»: ۴ مورد در ۴ آیه یافت شد.   تا 11 حرفی قرآن: ۷۸۲۴۵ جمع کلمات 1 تا 11 حرفی قرآن حرفی در قرآن

 

/ 0 نظر / 5 بازدید