سر فصل درس و نمرات 91a

سر فصل درس و نمرات
نکات مهم
1- تهیه/جمع آوری جزوه با دانشجوست
2-  دو هزار (2000) امتیاز معادل 20 نمره
3-  امتحان نهایی == 1000 امتیاز
از سئوالات ارسالی بموقع هفتگی
4-  تکالیف بموقع هفتگی = 300 امتیاز
5- پروژه پایانی تا 300 امتیاز
6- قوه ها و کوئیزها تا 200 امتیاز
7- غیبت ها و ناهنجاری ها تا 200 امتیاز منفی
8- فوق العاده ها تا 200 امتیاز
9- امتحان میانی تا 500 امتیاز
ارسال مطالب به گروه در

9- امتحان میانی تا 500 امتیاز

 

https://groups.google.com/forum/#!forum/91a-soft-eng

https://groups.google.com/forum/#!forum/91a-algo-analysis

https://groups.google.com/forum/#!forum/91a-asem-lang

https://groups.google.com/forum/#!forum/91a-kaar-proj

/ 0 نظر / 3 بازدید