844 کلمات / عبارات 7 گانه از قرآن کریم

ردیف    موارد    آیات    متن جستجو

844 کلمات / عبارات 7 گانه از قرآن کریم

(7 گانه == 7 مورد یا در 7 آیه )

::::::::::::::::::::::::::::::::::::
1    "                        ۱۱"    ۷    حج"
2    "                        ۱۲"    ۷    بخل
3    "                        ۱۳"    ۷    قرض
4    "                        ۷"    ۷    بخس
5    "                        ۷"    ۷    خمر
6    "                        ۷"    ۷    ضرع
7    "                        ۷"    ۷    عدد
8    "                        ۷"    ۷    عدد
9    "                        ۷"    ۷    نصف
10    "                        ۷"    ۷    نصف
11    "                        ۸"    ۷    رجف
12    "                        ۸"    ۷    رکع
13    "                        ۸"    ۷    صفح
14    "                        ۸"    ۷    ورد
15    "                        ۹"    ۷    حزب
16    "                        ۹"    ۷    سبت
17    "                        ۹"    ۷    سرق
18    "                        ۹"    ۷    لون
19    "                        ۹"    ۷    کنز
20    "                        ۱۳"    ۷    خبیث
21    "                        ۱۴"    ۷    نتظر
22    "                        ۱۴"    ۷    نتظر
23    "                        ۷"    ۷    حجاب
24    "                        ۷"    ۷    احیی
25    "                        ۷"    ۷    اخوت
26    "                        ۷"    ۷    اخوت
27    "                        ۷"    ۷    اراک
28    "                        ۷"    ۷    اراک
29    "                        ۷"    ۷    صلاح
30    "                        ۷"    ۷    اعوذ
31    "                        ۷"    ۷    اهبط
32    "                        ۷"    ۷    "ای"
33    "                        ۷"    ۷    بُعد
34    "                        ۷"    ۷    بکلم
35    "                        ۷"    ۷    تحکم
36    "                        ۷"    ۷    جمیل
37    "                        ۷"    ۷    جمیل
38    "                        ۷"    ۷    حبطت
39    "                        ۷"    ۷    حجاب
40    "                        ۷"    ۷    حذرو
41    "                        ۷"    ۷    حقت"
42    "                        ۷"    ۷    خالص
43    "                        ۷"    ۷    خاطئ
44    "                        ۷"    ۷    خالص
45    "                        ۷"    ۷    "زاد
46    "                        ۷"    ۷    سبقت
47    "                        ۷"    ۷    سبقت
48    "                        ۷"    ۷    طریق
49    "                        ۷"    ۷    ظهیر
50    "                        ۷"    ۷    عجبک
51    "                        ۷"    ۷    عمله
52    "                        ۷"    ۷    فبئس
53    "                        ۷"    ۷    فحشا
54    "                        ۷"    ۷    فسجد
55    "                        ۷"    ۷    قدم"
56    "                        ۷"    ۷    لطیف
57    "                        ۷"    ۷    للحق
58    "                        ۷"    ۷    للحق
59    "                        ۷"    ۷    منیب
60    "                        ۷"    ۷    مواز
61    "                        ۷"    ۷    مکرم
62    "                        ۷"    ۷    نشور
63    "                        ۷"    ۷    ولیه
64    "                        ۷"    ۷    کاره
65    "                        ۷"    ۷    کذاب
66    "                        ۷"    ۷    یردو
67    "                        ۷"    ۷    یموت
68    "                        ۷"    ۷    یموت
69    "                        ۷"    ۷    یوفی
70    "                        ۸"    ۷    موده
71    "                        ۸"    ۷    بلون
72    "                        ۸"    ۷    شمال
73    "                        ۸"    ۷    موده
74    "                        ۸"    ۷    مکنا
75    "                        ۸"    ۷    نوره
76    "                        ۸"    ۷    نوره
77    "                        ۹"    ۷    سخرو
78    "                        ۹"    ۷    صیام
79    "                        ۹"    ۷    قاعد
80    "                        ۱۳"    ۷    "اخوا
81    "                        ۷"    ۷    خُلِق
82    "                        ۷"    ۷    اعناق
83    "                        ۷"    ۷    اانتم
84    "                        ۷"    ۷    اعناق
85    "                        ۷"    ۷    الضر"
86    "                        ۷"    ۷    الفصل
87    "                        ۷"    ۷    النخل
88    "                        ۷"    ۷    اهدی"
89    "                        ۷"    ۷    اِمام
90    "                        ۷"    ۷    بالتی
91    "                        ۷"    ۷    بانفس
92    "                        ۷"    ۷    برحمه
93    "                        ۷"    ۷    مثلکم
94    "                        ۷"    ۷    مثلکم
95    "                        ۷"    ۷    مثلکم
96    "                        ۷"    ۷    تبدیل
97    "                        ۷"    ۷    تنازع
98    "                        ۷"    ۷    توکلت
99    "                        ۷"    ۷    .حبط"
100    "                        ۷"    ۷    "خلوا
101    "                        ۷"    ۷    رحمنا
102    "                        ۷"    ۷    رفعنا
103    "                        ۷"    ۷    ستاخر
104    "                        ۷"    ۷    "سَنه
105    "                        ۷"    ۷    شراب"
106    "                        ۷"    ۷    صدقوا
107    "                        ۷"    ۷    صرفنا
108    "                        ۷"    ۷    "غنی"
109    "                        ۷"    ۷    "غنی"
110    "                        ۷"    ۷    فحشاء
111    "            &

/ 0 نظر / 3 بازدید