تعمیم و تخصیص

تعمیم و تخصیص

1- بزرگترین مشکل ما ها در بحث کردن ها چیه !؟
2- یعنی می خواهی از حالا به بعد صحیح بحث بکنی !؟
1- شاید ما ها بلد نیستیم درست مباحثه کنیم !  
    بگذریم. مشکل ما چیه !؟ بگو دیگه !
2- یا ما یک مساله را تعمیم میدیم و میگیم همه جا ها اینطورین !
    یعنی چون این یکی اینطوریه ... پس همه .. همه جاهای دیگه هم . اینطورین !!!
1- ... یا ما یک مساله را تخصیص میدیم و میگیم این یکی هم حتما اینطوریه !
    چون چند تا رو دیدیم اینطورین !!   مگه نه !؟
2- بارک الله. این دو تا مشکل ماهاست.
/ 0 نظر / 3 بازدید