کرسی های آزاد اندیشی

نکاتی در باره
کرسی های آزاد اندیشی:

هدف: ارائه، تهیه، بررسی، ...

1- سابقه تاریخی کرسی ها

2- سر فصلی برای تدریس کرسی ها

3- ساختار و آیین نامه اجرایی کرسی ها

4- اشتراک درک از اهداف، اصول، بدیهیات و تعاریف لازم

5- انواع و حوزه های ممکن کرسی ها

6- امکان مدیریت موضوعی، محلی، منطقه ای، ...
 
7-امکان همافزایی، ... همگرایی های  کرسی ها،

8- ساختار ها و نهاد های مشابه،

9- آزاد اندیشی در نهاد های بین المللی،
 
10- نقش صیهونیسم بین المللی در آزاد اندیشی،
 
 
11- نهایت آزاد اندیشی،
 
12- فرصتها و تهدیدهای آزاد اندیشی،
 
13- مشکلات و راه حل های آزاد اندیشی،
 
14- شبکه های اجتماعی و آزاد اندیشی،
 
 
 
15- ...
/ 0 نظر / 4 بازدید