بخیل و سخی

 
 
1- میدونی توی کامپیوتر گیتهای منطقی کدومند ؟
2- منظور and و  or است !؟
1- آره - همون واو منطقی و یای منطقی !
2- حالا حرفت چیه ؟
1- میدونی میشه به واو منطقی  عملگر حداقل گفت ؟
2- آره - چون  از بیتهای ورودی فقط یکی با مقدار حداقل را  اجازه عبور می دهد.
1- حتما هم میدونی یای منطقی از بیتهای ورودی حداکثر مقدار را عبور میدهد.
2- حرف جدیدت اینکه این دو گیت عملگرهای حداقل و حداکثر هستند !؟
1- هم بعله و هم حرف جدیدتر دارم !
2- مثل چی ؟
1- اینکه and  عملگر بخیل است و or  عملگر سخی و کریم است.
2- یعنی اینکه بخیل بدترینها و کمترین ها ی مقادیر ورودی را اگر مجبور باشه عبور میده...
1- ... و سخی هم ، حتی در سخترین حالات ، بهترین و بزرگترین ورودی را عبور میدهد .
2- موید - موفق - مرخص !!!
/ 0 نظر / 4 بازدید