مدیریت عالیه، ارائه و کاربردِ پژوهشها، نظریه ها و تأسیس علوم نوین قرآنی 1. انواع ویژگی ها در الگوها

اشارات ولایی قرآن کریم

مجموعه مطالب 2 - چکیده ها

در راستاي مدیریت عالیه، ارائه و کاربردِ

پژوهشها، نظریه ها و تأسیس علوم نوین قرآنی

1.  انواع ویژگی ها در الگوها

برای تعریف، جستجو، شناسایی و ارائه الگوها در کلمات، فرازها و آیات قرآن لازم است ویژگی های اولیه تا پیشرفته مورد نظر مشخص شود. سایر ویژگیهای ثانویه (و ترکیبی) بر اساس الگوهای اولیه و بدیهی ساخته میشوند. در جستجو میتوان به دنبال برخی از ویژگی ها مثلا تعداد، چینش و یا سایر مشخصات در مجموعه های مورد نظربود . در جدول ذیل نمونه های متعددی از مفاهیم و معانی در ظاهر و باطن کلمات و فرازها آورده شده است. نکات مهم در تقسیم بندی ویژگیها بر اساس علوم مختلف مانند صرف، نحو، بلاغت، تاریخ، جغرافی، منطق، اصول، فلسفه، حکمت، اخلاق، تفسیر، فقه و دهها و شاید صدها حوزه دیگر باشد. کاربر میتواند در تعریف الگو و قالب عبارت مورد نظر از امکانات در نرم افزار برای پیدا کردن مجموعه هایی از فرازها و آیات دارای ویژگی های انتخاب شده استفاه نماید.

تبلیغی

طبیعی


دنیوی

جغرافیایی

اثباتی


تعلیمی


فیزیکی


اخروی

عقلی


ثبوتی


تفهیمی

اخلاقی


اقتصادی


منطقی

دیالوگی


فلسفی


عقیدتی

سیاسی


عرفانی


ادبی


علمی

الگو – ساده

تاریخی


فقهی


صرفی


گوینده – خداوند

الگو - متوسط

عبارت - متصل

نحوی

نحوی

گوینده – ملائک

الگو – پیشرفته

عبارت - منفصل

روحی

روحی

گوینده – پیامبران

الگو – اولیه

عبارت - تک کلمه

روانی

روانی

گوینده – اولیاء

الگو – ترکیبی

عبارت - دو کلمه

انسانی

انسانی

گوینده – خوبان

قوانین ترکیب

عبارت - چند کلمه

ظاهری

ظاهری

گوینده – عوام

قانون + ( با بعدی )

آیات - تکی

معنایی

معنایی

گوینده – ابلیس

قانون – ( بدون بعدی )

آیات – دو تایی

مثالی

تکرارهای ولایی

گوینده – جن و اجنه

قانون ! ( بدون بعدی )

آیات – چند تایی

الهی

تکرارهای 5 تایی

گوینده – نا مشخص

قانون . ( فقط یک حرف )

کلمات - قرآن

همشکل و مشابه و هموزن

1.            

تکرارهای 7 تایی

مضارب ولایی ها

قانون ؟ ( 0 یا 1 حرف )

کلمات – احادیث

همریشه – همه مشتقات

تکرارهای 12 تایی

تکرارهای خاص

قانون * (0 یا چند حرف )

کلمات – هم آیه

همریشه – چند گروه

تکرارهای 14 تایی

تکرارهای 40 تایی

قانون " ( یا فاصله خالی یا اول آیه یا آخر آیه )

کلمات – انحصاری - ریشه

همریشه – تک گروه

اسم - تعداد – مفرد

تکرارهای 70 تایی

زمانی – ماضی

کلمات – انحصاری - زمانی

مشابه – عددی

اسم - تعداد - مثنی

هم گروهی حرکات

زمانی – مضارع

کلمات – انحصاری - نوع

معرفه – با الف و لام

اسم - تعداد – جمع

حرکات ساده : َ ُ  ِ

زمانی – مستقبل

نوع - فعل

نکره – بی الف و لام

اعداد – همپایه

تنوین :  ً  ٌ  ٍ

همضمیر – فاعلی

نوع - اسمیه

ظاهر - مثبت

اعداد - همسطح

مد : کوتاه ، بلند

همضمیر – مفعولی

نوع - فعلیه

ظاهر - منفی

همشکل – حرفی

تشدید

همضمیر – متصل

معنی - مثبت

ظاهر- مثبت

همشکل – نقطه

همراه - مترادف

همضمیر – منفصل

همشکل – صدایی

همره - متضاد

همشکل – مخرج صوت


منابع پژوهشگر: کانال تلگرام، وبلاگ ها، نرم افزار اشارات ولایی، کانال آپارات، نوارهای صوتی، نوارهای ویدیوئی، فایلهای متنی، پوسترها،

سوابق نویسنده : دکترای کامپیوتر از 1370، ارشد کامپیوتر از 1358، کارشناسی ریاضی از 1354

ایده پردازو پژوهشگر ارشد اشارات ولایی قرآن :  مهندسی معکوس تناسب و تناظر درونی و برونی قرآن با حقایق - با شریعت، عترت، تاریخ و طبیعت،

پژوهشگر ارشد، عضو موسس و مدیرعامل مرکز پژوهشهای قرآنی نور ولایت مبین، عضو هیأت موسس موسسه آموزش عالی بصیر(آبیک) (...-82)

دبیر و عضو شورای راهبری فناوری اطلاعات وزارت علوم (87-85) ، عضو گروه ارزیابی وزارت علوم و دانشگاه ها (88-85)

عضو هیأت علمی و مدیر گروه مهندسی کامپیوتر دانشگاه شاهد (85-75)، پژوهشگر مرکز مخابرات ایران (75-71)

daliliali@gmail.com + telegram.me/daliliali + Telegram.me/quranhints + 09123459914


/ 0 نظر / 32 بازدید