فرهنگ کودکی


گفتش: چرا فرهنگ و تربیت و محیط رو
قبل از اینکه ما به درستی و
صحت و منطق اونها برسیم می پذیریم !؟

گفت: آخه ! ... آخه ! خجالت می کشم بگم !
آخه ... مثل زمان بچه گی !
..
اون موقع ها... من و امثالم من ...
نمی تونستیم فکر کنیم ...
سطحی بودیم ....
مگه نه ...
همینطوری ...
انجام می دادیم
....
زیاد به فکر و منطق و درستی
و صحت و اصول و وووو کاری نداشتیم ! مگه نه !!

گفتش: ما که الان هم همینطوری هستیم !

مثل موضوع سیگار و .....
می دونیم 3000 ماده شیمیایی داره ..
می دونیم 300 تاش سرطانزاست ...
ولی هنوز هم بعضی ها مشغولند
راستی !
توی کار های دیگه هم ... هم !
مگه نه !؟
/ 0 نظر / 4 بازدید