طرح خوب و کامل

اگر یه روزی بخواهیم یه کاری را شروع بکنیم

از کجا شروع بکنیم

چند تا سئوال خواهیم داشت ؟

کجا هستیم ؟

کجا می خواهیم برویم ؟

چه امکانات - وقت، زمان، نفرات، ابزار-....  -- داریم ،؟

و از همه مهمتر ، چه معیار برای درست رفتن ، مناسب رفتن، ... داریم ؟

و آیا قوانین و تعاریف و اهداف و ...  را میان این کار و حرکت و تلاش و رفتن

می توانیم تغییر دهیم ؟

راستی !!!  حرف آخر را چه کسی می زند ؟

هر کی زورش  بیشتر، رای اکثریت، .....، هر که منطقش قویتر ه ؟؟؟؟؟

و جه کسی همه این ها را مرتبا جمع بندی می کنه ؟

اصلاح می کنه ؟؟  و مواظب اصول است  که رعایت بشود !!؟؟

.....

بگذریم ... طرح خوب و کامل هر مساله 50% مساله است.

پس ما تا نیمه راه رفتیم.....

باقیش با شما ...!!!!!

شوخی می کنم ...   بیایید با هم برویم

حداقل در فکر و اندیشه و زبان و گفتمان ....

شاید 50% باقیش هم حل بشود

انشاءالله --   و من الله التوفیق

/ 0 نظر / 3 بازدید