نرم افزار اشارات ولایی قرآن -- نمونه های دستورات الگوسازی برای جستجو

نرم افزار اشارات ولایی قرآن

نمونه های دستورات الگوسازی برای جستجو

جستجو درون تک تک آیات در کل قرآن

نمونه های اولیه تا پیشرفته


1.     جستجو برای حروف ( با / بی حرکت و علامت )

2.     برای دنباله حروف  درون کلمه ( با / بی نشانه ها)

3.     برای دنباله حروف 2 کلمه پیاپی (..#.. ..#..)

4.     برای دنباله حروف درون چند کلمه  (..#.. ... ..#.. ..#..)

5.     برای الگوها در ابتدای آیه (^......)

6.     برای الگوها در انتهای آیه (......$)

7.     برای همزمانی زیر الگوها در یک آیه (..+.. ... ..+..)

8.     برای بود/نبود چند الگو در آیه (..+.. ... ..-..)

9.     برای حداقل یکی زیرالگوها در آیه (..|.. ... ..|..)

10. برای تعداد خاصی (مثلا 5 تا) از یک الگو (....=5)


/ 0 نظر / 20 بازدید