کتاب الله و عترتی و تکرارات قران

نتیجهٔ جستجو برای «"**کتاب مِنَ الله"»: ۵ مورد در ۵ آیه یافت شد.

نتیجهٔ جستجو برای «"* * * * من کتاب*"»: ۵ مورد در ۵ آیه یافت شد.

 

نتیجهٔ جستجو برای «"و*کتاب *"»: ۱۲ مورد در ۱۱ آیه یافت شد.

نتیجهٔ جستجو برای «کتابً»: ۱۲ مورد در ۱۲ آیه یافت شد.

نتیجهٔ جستجو برای «"*کتابٌ * *"»: ۱۲ مورد در ۱۲ آیه یافت شد.

نتیجهٔ جستجو برای «"*ن*ز*ل* *کتاب"|"*کتاب* *ن*ز*ل"»:

 ۱۲ مورد در ۱۲ آیه یافت شد.

 

نتیجهٔ جستجو برای «"*کتاب الله"|"*کتاب * الله"»: ۱۴ مورد در ۱۴ آیه یافت شد.

نتیجهٔ جستجو برای «"*کتاب الله"|"*کتاب من الله"»: ۱۴ مورد در ۱۴ آیه یافت شد.

نتیجهٔ جستجو برای «"؟فی کتاب"»: ۱۴ مورد در ۱۴ آیه یافت شد.

 

نتیجهٔ جستجو برای «"*ن*ز*ل* *کتاب*"|"*ن*ز*ل* * *کتاب*"»:

۲۸ مورد در ۲۸ آیه یافت شد.

 

/ 0 نظر / 4 بازدید