(( اشارات ولایی قرآن – راهی در وحدت علوم ))

یه سئوال اساسی از خودمان !!!

کار مفسران و محققان قرآنی و دینی

کشف رابطه قرآن با حقایق عالَم

برای بیان پاسخ به سئوالات دینی

از میان معانی و مفاهیم و جزییات و اشارات ...

در 30 جزء قرآن

در 114 سوره قرآن

در 6236 آیه قرآن

در حدود 60 هزار کلمه قرآن

در حدود 300 هزار حرف قرآن

در حدود 500 هزار علامت قرآن

با کمک مفاهیم و اصول و روشها و ابزارها و مطالب

در ادبیات، منطق، کلام، فلسفه، روایات، تاریخ، ...

آیا مبانی و اصول علوم یکسان هستند؟

آیا میتوان مفاهیم علوم را در یکدیگر بکار گرفت؟

(( اشارات ولایی قرآن – راهی در وحدت علوم ))

یه سئوال اساسی از خودمان !!!

کار مفسران و محققان ژنتیکی و دارویی و پزشکی

کشف رابطه سلامتی با حقایق عالَم مولکول ها

برای بیان پاسخ به سئوالات پرشکی

از میان مفاهیم و اصول و جزییات ...

در حدود 30 اندام و سیستم موجودات

مثلا در 200 میلیارد سلول هر انسان

در 23 کروموزم در هر سلول

در تقریبا 1000 ژن در هر کرموزوم

درتقریبا 100 هزار پیوند پایه در هر ژن

در ویژگیهای چینشی و تکرار و فاصله و ترکیبها

با کمک مفاهیم و اصول وروشها و ابزار و مطالب

در شیمی، فیزیک، منطق، روانشناسی، ...

آیا مبانی و اصول علوم یکسان هستند؟

آیا میتوان مفاهیم علوم را در یکدیگر بکار گرفت؟

(( اشارات ولایی قرآن – در اینترنت و شبکه ها ))


/ 0 نظر / 12 بازدید