کوششی در رمزگشایی و نهان یابی از قرآن کریم

1.                کوششی در رمزگشایی و نهان یابی از قرآن کریم

2.            گزیده اصول، روشها، نکات، سئوالات، پاسخها، ...

3.            در راستای کشف شواهد و شگفتیهای بیشتر از قرآن

4.            در باره عترت و شریعت و تاریخ و طبیعت در قرآن

5.            با کاربرد فراوان برای انواع مخاطبان درون و برون دین و مذهب

6.            خاصه برای صاحبنظران قرآنی و دینی، فرهنگی، اجتماعی،

7.            و برای مراکز و موسسات و فعالان فرهنگی و دینی و مذهبی

8.            و برای رایزن های فرهنگی جمهوری اسلامی در جهان

9.            بر اساس کشفیات بیسابقه چندین سال اخیر

10.        نظریه اشارات ولایی قرآن : نگرشهایی نوین به قرآن کریم

11.        نتیجه تحقیقات چندین ساله کاربرد علوم نوین

12.        پژوهشی مستقل از سلیقه های مذهبی/ فرقه ای / فردی

13.             نظریه ایی مبتنی بر شناسایی انواع ویژگیهای و روابط درون متن

14.        کشف روابط بین حقایق درونی و بیرونی متون خاصه قرآن کریم

15.        بر اساس تناسبها، تناظرها، تقارنها و تشابه ها آیا روابطی کشف نشده در قرآن داریم؟

16.        روابطی بین لفظ و معنا ! روابطی بین کلمات و فرازها با ویژگیهای مفاهیم مرتبط !

17.        روابط بین ظاهر و باطن کلمات و فرازها در قرآن

18.        با بسیاری از حقایق هستی و جزییات آنها

19.        روابطی بین کلیات و جزییات حقایق هستی با اجزای قرآن

20.        بین جزییات قرآن در سطح ویژگیهای کلمات و فرازها،

21.        و مفاهیم و موضوعات در شریعت و عترت و تاریخ و طبیعت

22.        تحقیقلتی منجرشده به طرح ادعای

23.        سال تاریخ اسلام 1400 بیسابقه ترین کشفیات در

24.        !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

25.        امکان گفتمان جدید بر اساس اشارات ولایی قرآن

26.        مقایسه کتب ادیان و مذاهب و مسلکها گوناگون

27.        مقایسه ای بیطرفانه ویژگیهای متون مقدس و الهی

28.        بر اساس روش و نرم افزار جدید و بیطرف

29.        با محور و قابلیت اصلی الگویابی در متون

30.        الگویابی به روش شناسایی و نمایش ویژگیها

31.        روابط و ویژگیها در متون

32.        امکان تعریف بسیاری از الگوها برای جستجو

33.        الگوهای غیر قابل انجام در اکثر نرم افزارهای قرآنی موجود کدامند؟

34.        @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

35.        آیا داشتن سئوال لازمه مخلوق مختار است؟

36.        آیا میتوان با زنجیره هایی از سئوالات به حقایق دست یافت؟

37.        آیا معنی و مفهوم حق در تمام سطوح آن برای همگان قابل درک است؟

38.        آیا منظور و مفهوم حق همان درک وجود اشیاء و اثرات و روابط بین آنها است؟

39.        آیا کنه و باطن مطلق اشیاء قابل درک مطلق و کامل و قطعی و یقینی است؟

40.        +++++++++++++++++++++++++++++++++++++

41.        آیا وظیفه هر مخلوق کسب شناخت نسبی ممکن است؟

42.        آیا عقل و روح و ضمیر و وجدان و قلب و دل و نفس

43.        ابزار های اولیه و اصلی و زیربنایی در شناخت هستند؟

44.        آیا قرب فرایض و نوافل باعث امکان درک بیشتر میشود؟

45.        آیا علم و عمل و خلوص و صبر و توکل و رضایت هم لازم است؟

46.        %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

47.        آیا حق و حقیقت با یقین و علم کامل مرتبط هستند؟

48.        آیا حدس الیقین میتواند مقدمه حرکت بسوی یقین باشد؟

49.        آیا توجه و تفکر و تدبر لازمه رسیدن به علم و حق و یقین است؟

50.        آیا علم الیقین و عین الیقین و حق الیقین مراتب یقین هستند؟

51.        آیا سئوالات با جواب بدیهی را می شناسیم؟

52.        آیا تبدیل یک سئوال پیچیده به چند سئوال ساده ممکنه

53.        ###################################

54.        آیا با بدیهیات و حقایق و معقولات اولیه آشنا هستیم ؟

55.        آیا روشهای استدلال و دلیل و برهان های منطقی را بکار برده ایم؟

56.        آیا کتاب هدایت نباید هادیان را معرفی نماید؟

57.        آیا هادیان اصلی جز رسولان و اوصیاء آنان هستند؟

58.        آیا مصداق اتَمّ و اکمل و اعظم و اکبر هادیان معلومند؟

59.        آیا عترت ص مصداق نهایی هادیان نیستند؟

60.        آیا اشارات به مشخصات هادیان در قرآن شناسایی شده اند؟

61.        ::::::::::::::::::::::::::::::::::::

62.        برای تفسیر و تحقیق بهتر

63.        چه باید بدانیم !؟ چه بهتر است بدانیم !؟

64.        آیا مفسر و محقق و علاقمند به قرآن بداند ...

65.        آیا درک و تفسیر و برداشتها بهتر میشود با ...

66.        تاریخچه کلمات قرآن و ریشه و کاربردها آنها

67.        مترداف و متضاد کلمات قرآن

68.        زبان اصلی کتابهای آسمانی

69.        احادیث و روایات مرتبط با قرآن

70.        رجال و درایه و فقه و اصول و منطق و ...

71.        فلسفه و کلام و مباحث عقلی مرتبط و ...

72.        اخلاق و عرفان و علوم غریبه و جدیده !!!

73.        ریاضی و نجوم و فیزیک و شیمی و ...

74.        زیست و پزشکی و تاریخ و جغرافی و ...

75.        علوم رایانه و پردازش داده و نرم افزار

76.        بانک های اطلاعاتی و داده کاوی

77.        امنیت اطلاعات و نهان نگاری خاصه نوع متنی آن

78.        ژنتیک و نقش 3 میلیارد ترکیب در دی اِن اِ

79.        مخابرات امن و مهندسی نقشه و گواهی دیجیتال

80.        تولید خودکار متن و خلاصه سازی خودکار

81.        و ...

82.        آیا احسن است که قرآن ژنوم حقایق باشد؟

83.        آیا خالق ژنوم موجودات زنده همان خالق قرآن است؟

84.        آیا قرآن ژنوم هستی حقایق است؟

85.        آیا ذرات و کرات طبق دستگاه های معادلات دقیق

86.        با یکدیگر تعامل دارند؟

87.        آیا قرآن میتواند دارای دستگاه های معادلات باشد؟

88.        آیا همه اشیاء و ویژگیهای آنها آیات الهی هستند؟

89.        آیا همه آیات الهی را همه یکسان درک میکنند؟

90.        آیا عقول بشر متفاوت و قابل رتبه بندی هستند؟

91.        آیا آیات الهی متفاوت و قابل رتبه بندی هستند؟

92.        آیا زمان و ابزار و شرایط در درک انسانها تاثیر دارد؟

93.        آیا علوم و فنون دیگر تبیان برای قرآن هستند؟

94.        آیا آیا قرآن تبیان لِکُلّ شیء است؟

95.        قرآن چه نوع از تبیان و توضیح و تشریح را دارد؟

96.        آیا تبیان برای برای چه نوع از اشیاء و مفاهیم است!؟

97.        آیا اشیاء شامل چه چیزهایی و مفاهیمی میشود !؟

98.        آیا مفاهیم واصول وابزار و روشها و شاخصها هدایتی هستند!؟

99.        آیا ... لا رطب و لا یابس اِلّا فی کتاب مبین ... درسته؟

100.    آیا کتاب مبین همین قرآن کریم است ؟

101.    آیا لوح محفوظ همین قرآن کریم است ؟

102.    آیا همین قرآن آیات و اشارات به همه حقایق دارد؟

103.    آیا قرآن در اصل فقط کتاب هدایت است؟

104.    آیا مهمترین حقایق قرآن همان حقایق هدایتی است؟

105.    آیا کتاب هدایت نباید هادیان را معرفی نماید؟

106.    آیا هادیان اصلی جز رسولان و اوصیاء آنان هستند؟

107.    آیا مصداق اتَمّ و اکمل و اعظم و اکبر هادیان معلومند؟

108.    آیا عترت ص مصداق نهایی هادیان نیستند؟

109.    آیا اشارات به مشخصات هادیان در قرآن شناسایی شده اند؟

110.    آیا هر چه قرآن میداند عترت و معصومین ص هم میدانند؟

111.    آیا قرآن و عترت جداناپذیر هستند

112.    آیا نتایج پژوهشهای چندین ساله اشارات ولایی را دیده اید؟

113.    آیا در اینترنت و پیام رسانها آنها را پیدا کرده اید؟

114.    آیا صدها سخنرانی مربوطه را گوش کرده اید؟

115.    آیا ارائه ها را دانشگاهها و حوزه ها دیده اید؟

116.    آیا از روشهای امنیت اطلاعات در آنها خبر دارید؟

117.    آیا نهان نگاری متنی را در امنیت اطلاعات می شناسید؟

118.    آیا از مخابرات امن برای حفاظت داده ها خبر دارید؟

119.    آیا از لایه های نقشه نگاری مطلع هستید؟

120.    آیا نتایج پژوهشهای چندین ساله اشارات ولایی را دیده اید؟

121.    آیا در اینترنت و پیام رسانها آنها را پیدا کرده اید؟

122.    آیا صدها سخنرانی مربوطه را گوش کرده اید؟

123.    آیا ارائه ها را دانشگاهها و حوزه ها دیده اید؟

124.    آیا دهها سخنرانی در مساجد را شنیده اید؟

125.         آیا قرآن معجزه است !؟ اعجاز قابل اندازه گیری ؟ چگونه ؟

126.          آیا اعجاز توسط نرم افزار قابل شناسایی است؟

127.         آیا مهندسی گزینش و / یا چینش در قرآن معنی دارد !؟

128.         آیا ویژگی های تکرار و چیدمان در قرآن بررسی شده است؟

129.          آیا قرآن از زاویه امنیت اطلاعات تاکنون بررسی شده است !؟

130.          آیا حوزه های علمیّه اقدام اصولی و بنیادین مشابه کرده اند؟

131.          آیا مراکز تحقیقاتی/پژوهشی دینی اقداماتی چنین داشته اند !؟

132.         آیا ممکن است که قرآن کریم ژنوم هستی و تاریخ باشد؟

133.         طراحی (!) و مهندسی متن بعنوان ژنوم حقایق ممکن است !؟

134.         ژنوم حقایق یعنی کُد/جزییاتی در آیات مرتبط با حقایق

135.         آیا آماده ارائه ها، میزگردها، مناظره های مربوطه هستید؟

136.         00000000000000000000000000000000000

137.         امکانات فعلی و آتی نرم افزار اشارات

138.         طراحی زیبای صفحات اصلی

139.         طراحی مشابه نرم افزارهای مذهبی

140.           نمایش سوره ها و آیات قرآن

141.           جستجوی پیشرفتن برای الگوها و فرازها

142.          مبانی نظریه اشارات ولایی قرآن

143.         امکان ساختن الگو و فرازها

144.          امکان ساختن فرازهای ناقص

145.         امکان جستجو برای الگوها و فرازها

146.          امکان رنگین کردن الگو و فراز

147.         امکان ارسال متن خلاصه نتیجه جستجو

148.         امکان ارسال تصویر صفحه نتیجه جستجو

149.          امکان جستجو در آیات / کلمات

150.          امکان انتخاب حرکات و علائم و حروف خاص

151.          امکان حفظ و مشاهده و انتخاب از سوابق الگوها

152.         امکان لحاظ شدن بسم الله در جستجو

153.         امکان لحاظ شدن تشدید در جستجو

154.         امکان انتخاب سایز فونت نتایج

155.         امکان جستجو در نتیجه قبلی

156.         امکان وسط چینی شماره سوره و آیه و نام سوره

157.         امکان جستجو برای فرازهای پیاپی

158.         امکان گروه بندی الگوها در الگوسازی

159.         امکان جستجو برای الگوی درون کلمه (در آیات)

160.           امکان درج توضیح برای نتیجه یافت شده

161.           امکان یافتن مشتقات مرتبط با الگو

162.          امکان نمایش مشتقات یک الگو

163.         امکان نمایش بخش اول از آیات یافته

164.          امکان نمایش همه آیه از نتایج یافته

165.         نمایش تعداد آیات در نتایج

166.          امکان دیدن کل آیه خاص از نتایج

167.         . . .

168.         2222222222222222222222222222222222222

169.          اشارات ولایی قرآن

170.          نرم افزار اشارات

171.          امکانات موجود و مطلوب

172.         نکات و مشکلات و پیشنهادات و اصلاحات

173.         در راستای ارتقاء و عرضه اَپ جدید

174.         (( در صورت مشکل بودن برخی و عدم ضروریت، معوق بشوند ))

175.         لحاظ کردن و نکردن بسم الله های اول سوره ها

176.         آیا همه بسم الله ها در بانک آیات هستند؟

177.         داشتن رنگ خاص شدن الگو یافت شده

178.         نمایش دقیق شروع و پایان الگو درهر آیه نتیجه و یافت شده

179.         امکان درج شماره سوره و آیه و اولین کلمه از محل الگوی یافته

180.          شماره اولین کلمه در آیه برای شروع الگو

181.          درج علائم جدید در الگوی موجود (به آخر الگو اضافه میشود !!!)

182.         محل و ترتیب آیکن علائم متناسب و همه در یک خط باشند

183.         آیکن و امکان پاک کامل الگوی فعلی (حتی در نسخه بازار!)

184.         آیکن وامکان درج علامت اول آیه

185.         آیکن و امکان علامت درج آخر آیه

186.         امکان جستجو بدون اجبار در درج % برای چند حرف یا الگو

187.         امکان چینش راست/وسط/چپ

188.         امکان چند رنگی در چند الگویی ها

189.         آیکون برای انواع حروف خاص مانند همزه ها و الف ها و "و" و "ی"

190.           آیکون ها برای نمایش انواع خلاصه ها از نتایج

191.           امکان نمایش خلاصه از وسط نتیجه در هر خط

192.          امکان اسکرول کردن در خط ( برای هر نتیجه )

193.         امکان تغییر سایزها ( براساس حجم در صفحه )

194.          امکان نمایش نتایج دو و چند جستجو در خروجی به ترتیب (در مقایسه تطبیقی)

195.         امکان جستجو در نتیجه جستجوی قبلی (برای + - | ساده غیرترکیبی)

196.          11111111111111111111111111111111111

197.         نظریه و سوال اساسی و بنیادین و نوین ::

198.         آیا واقعًا بسیاری از

199.          کلمات و عبارات در قرآن

200.           متناسب با مفهوم و معنای آنها تکرار شده اند !؟

201.           و همه مردمان براحتی با نرم افزارها میتوانند آنها را بِشمارند !!!

202.          ....................................................................................................

203.         احادیث و روایات در باره اشارات قران کریم

204.          از ائمه اطهار و معصومین ص

205.         از امام حسین س/ع و نیز از امام صادق س/ع

206.          علیهما السلام نقل شده که فرموده اند :

207.         کتاب الله (القران الکریم) علی أربعة وجوه ::

208.         العبارات و الإشارات و اللّطائف و الحقایق

209.          فأمّا العبارات للعوام، وأما الإشارات للخواص،

210.           و أمّا اللطائف للأولیاء، و أمّا الحقایق للأنبیاء.

211.           ....................................................................................................

212.          آیا اثبات وجود اشارات به واقعه کربلا

213.         در قرآن کریم ممکنه !؟

214.          میشه در 2 دقیقه اصول و روش ها

215.         برای آموزش آنرا یاد بگیریم !!!

216.          مستقل از افراد و سلائق و عقاید و مذاهب

217.         و شرایط و زمان !!!

218.         و همه ما، خودمون، با نرم افزارها انها را وارسی نماییم !!! ؟؟؟

219.          ......................................................................................................

220.          مثلًا ..وحید.. (یعنی تک و تنها) یه بار اومده !!!

221.          مثلًا بسیاری از مشتقات ..ز..و..ج.. به تعداد زوجند !!!

222.         مثلا سبع السماوات و سماوات السبع فقط و فقط 7 بار اومده !!!

223.        مثلا هشت و یک هشتم و هشتم و هشتاد فقط 8 موردند !!!

224.         ...................................................................................................

225.         مثًلًا ..وَلِیُّ.. در ..اِنّما وِلِیُکُم.. ( در برای ولایت حضرت علی ع )

226.         فقط 12 بار اومده !!!( یعنی 12 امام س/ع !؟ )

227.        مثًلًا ..مولا و مولی.. – بدون ..بِئسَ (بد) مولی..

228.        اونهم (بیاد 12 امام ع) فقط 12 بار اومده !!!

229.         .................................................................................................

230.         مثلًا ...شطر... ( یعنی جهت و سوی در نماز ) فقط 5 مرتبه اومده !

231.         ( نمارهای 5 نوبتی روزانه ) !!!

232.         مثلًا 17 بار ..الحمد.. در نمازها میگوییم و خداوند ..حمید.. است !!!

233.         و فرازهای اقاپمه نماز و دادن زکات فقط 17 بار کنار هم آمده اند !

234.         و حمید در قرآن 17 بار اومده !!!

235.        و 17 بار به طرف خاک در نمازها میرویم و ..تُراب.. فقط 17 بار اومده !!!

236.        ......................................................................................................

237.         مثًلا معصومین ص/س/ع فرموده اند که ..نحن اسماء الله ..

238.         (ما اسم خداوند هستیم ) و ..اسم.. فقط 14 بار در قرآن اومده !!!

239.         و ..اسماء.. فقط 12 بار اومده !!! و ..کلمات.. فقط 14 بار اومده !!!

240.          و ..اصحاب الجنه... 14 بار !!! ( و 2 مورد آن در کنار هم هستند !!)

241.          و ..فی جنات.. فقط 14 بار!!!

242.         و صدها و هزاران مورد مشابه ، جذاب و شگفت انگیز !

243.        !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

244.         و بیاد امام حسین ع امام سوم شیعیان ::

245.        آیا میدانید که صدها مورد از کلمات و عبارات

246.         از فرهنگ عاشورا و کربلا دارای تکرارهای 3 تایی

247.        در قرآن کریم هستند !!! مانند ....

248.        محرم ، فرات ، الکرب، السفینه، کرب ..عظیم ، بلاء..عظیم،

249.         ذ ب ح ..ابناء ، ذبح..عظیم، ذبّح ، یسقون، ...

250.         آیا فقط در 10 آیه (بعدد عاشورا یعنی دهم) کرب یا بلاء داریم !؟

251.         ................................................................................................

252.         کانال های اشارات قرآن

253.        اینترنت - و در تلگرام :

254.        @quranhints

255.        Telegram.me/quranhints

256.         @quranhint

257.        Telegram.me/quranhint

258.        مرکز پژوهشهای قرآنی نور ولایت مبین

259.         quranhints@gmail.com

260.          ..................................................................................................

261.          اشارات ولایی قران دلیلی عالی در وحدت قرآن و عترت

262.         مبتنی بر تناسب لفظ و معنا، و علوم و نون و مفاهیم علمی

263.        با استاده از علم امنیت اطلاعات و نهان نگاری متنی،

264.         و مهندسی چیدمان و تکرارهای فرازها

265.        در آیات و سوره های در قرآن کریم

266.         ....................................................................................................

267.        با اهداف کوتاه و بلند مدت

268.        درون و برون دینی

269.         درون و برون مذهبی

270.         درون و برون فلسفی

271.         با محوریت عقل و علم و حقایق قطعی

272.        برای نمایش مهندسی گزینش و چینش در قرآن

273.        اعجاز قرآن کریم

274.        رابطه قرآن و شریعت + رابطه قرآن و عترت ص

275.        رابطه قرآن و امامت + رابطه قرآن و تاریخ

276.        بر اساس نظریه اشارات ولایی قرآن

277.        و تناسب و تناظر و تقارن بین ویژگیها و تکرار

278.        و جزییات گزینش و چینش از کلمات و فرازها

279.        با مفاهیم و موضوعات مرتبط

280.         با استفاده از علم نهان نگاری متنی (خالص متنی)

281.         بعنوان حوزه ایی از امنیت اطلاعات

282.        آیا صدها و هزارها مورد از نتایج استخراج شده

283.        با روشهای جستجوی کامپیوتری

284.        مستقل از عقاید و نظرات، مستقل از زمان و مکان

285.        مستقل از رسم الخط و قرائت ها

286.        مستقل از افراد حقیقی و حقوقی

287.        مستقل سلایق، خط مشیءها، سیاستها،

288.        آماده دریافت نکات، نظرات، سئوالات، انتقادات، پیشنهادات، ...

289.        در مورد اهداف، مبانی، اصول، روشها، ابزارها، نتایج، دستآوردها،

290.          مخاطبین، سطح بندی ها، ...

291.          …………………………………………………..

292.         برای اطلاعات بیشتر و تماس:

293.        در شبکه ها و پیام رسانهاس داخلی و خارجی

294.         با جستجو برای کلید واژه های مربوطه

295.         Daliliali+ daliliali14 + quranhints

296.         در پیام رسان سروش ::

297.         http://sapp/quranhins

298.         Telegram.me/quranhints

299.         quranhints@gmail.com

300.          daliliali.persianblog.ir

301.          daliliali@gmail.com

302.         در اینستاگرام ::

303.         instagram/daliliali14

304.         و در بله، ایتا، آی گپ، ویسپی، ایمو، لاین، وایبر، واتس اپ، لینکداین

305.         و در آپارات، یوتیوب، فیسبوک، ...

306.         تماس با پژوهشگر : 0912349914

307.         با تشکر فراوان از

308.         مجتمع آتیه مهر صدرا – تهران،

309.         موسسه آموزش عالی بصیر، آبیک قزوین،

310.          و سایت و نرم افزار ذکرو تنزیل ::

311.          http://zekr.orghttp://tanzil.net

312.         .......................................................................................................

313.         آدرس ها ::

314.         برای مشاهده اطلاعات و نیز برای ارتباط و تماس با

315.         پژوهشگر و مدیر عامل مرکز پژوهشهای قرآنی نور ولایت مبین

316.         09123459914

317.         daliliali@gmail.com

318.         http://sapp.ir/quranhints

319.          daliliali.persianblog.ir/archive

320.          Telegram.me/quranhints

321.          Instagram.com/daliliali14

322.        3333333333333333333333333333333333

323.        . . .


/ 0 نظر / 43 بازدید