نحوه سئوال کردن


س: آیا سئوال را با سئوال جواب دادن خوب است !؟

ج: اگر آدم یک سئوال را به ده ها شکل مختلف طرح بکنه،
آیا خودش می تونه قضاوت بکنه که

کدوم شکل سئوال بهتره،
کدوم جامعتره، کدوم جدیدتره،
کدوم سلیس و واضح تره،
کدوم دقیقتره ، کدوم علمی تره،

 کدوم سیاسی تره،
کدوم منطقی تره، ...
... کدوم سئوال شبهه است،
کدوم مسخره کردنه،
کدوم فرار از پاسخ دادنه،
کدوم از نفهم بودنه،
 کدوم از نفهمیدن موضوعه،
....
 {
ده ها دلیل دیگه ممکنه داشته باشه! مگه نه!؟
من و  شما هم بهتر - ته دلمون -
از دلیل سئوال کردن باخبریم !

مگر شاید مثل من
از ضمیر ناخودآگاهمون آگاه ! نباشیم  
این هم که ممکنه ! مگه نه !؟
بخاطر افکار و رفتارمون
!}

/ 0 نظر / 3 بازدید