وجود برخی تناسبها و تناظرها در قرآن کریم

1.  مقدمه

نگرش های جدید به موضوعات و مسایل میتواند دریچه های نوین برای پژوهشگران و علاقمندان باز نماید و باعث گسترش، تعمیم، تعمیق، تعدیل و کاربردی تر شدن هر چه بیشتر آنها گردد.

در طول تاریخ و بخاطر علاقه وافر نوع انسان به سرنوشت خود، بعلت اهمیت فراوان آینده ابدی و زندگی جاودان، به شکل های گوناگونی و از ابعاد مختلف خاصه از طریق پیگیری مفاهیم اعتقادی، مورد تحقیق و بررسی قرار گرفته است.

کتابهای آسمانی از طرف پیروان آنها بعنوان حاوی ارزشمندترین پاسخها به مهمترین دغدغه ها وموضوعات بوده است. در جهت درک و شناخت هر چه بیشتر این کتب مقدس باعث شده انسانها وقت و هزینه فراوان در راستای تعمیق و گسترش اعتقادات خود از طریق و مبتنی آنها نمایند. بطور مشابه در بکارگیری مفاهیم دریافتی هم امکانات را مصرف نموده اند.

علوم، ابزارها و روشها مانند قدرت پردازشی، تجزیه و تحلیل نوین مبتنی بر ابررایانه ها، هوش مصنوعی، شبکه عصبی، امنیت اطلاعات و نهان نگاری متنی امکانات مناسبی را برای اِعمال برخی نگرشهای نوین و پیگیری شناخت بیشتر بر اساس آنها را میسر ساخته است.

فعالیتهای پژوهشگر ونویسنده در سالهای اخیر نشان دهنده وجود برخی تناسبها و تناظرها در قرآن کریم می باشد. تعداد فراوانی از روابط  مذکور از انواع درونی و برونی در این کتاب مقدس مسلمانان بر اساس جستجوی انواع مختلفی از قالب ها و الگو بر پایه کلمات و مفاهیم موجود در فراز، آیه، سوره و یا کل قرآن، یافت ونمایش داده شده است.

روابط برونی کشف شده نوعی تناسب بین قرآن وشریعت، قرآن وعترت، قرآن و تاریخ و قرآن و سایر حقایق طبیعی وهستی را نشان میدهد. تعداد و انواع روابط بقدری فراوان بوده که احتمالات و تصادفی بودن و حتی چینش توسط انسان را تقریبا وعملا غیر ممکن میسازد. نتیجه اخیر میتواند دلیل و شاهد دیگری بر معجزه بودن قرآن توسط محققان ومفسران تلقی گردد.

/ 0 نظر / 35 بازدید