حجاب

1- چند نوع حجاب داریم !؟ چند درجه دارن !؟
2- حجاب نور،‌حجاب علم، حجاب عقل، حجاب قدرت،‌ حجاب مقام،‌ حجاب بزرگی، حجاب چشم،‌ ....
1- چند درجه دارن اینا !؟
2- اگر درجه پایین تا بالای بهشت هر چقدر باشه ... حجاب هم همین قدر درجه داره !
1- پس حجاب بدن هم ... همین قدر درجه داره !؟ مگه میشه !!!
2- یه مثال آسون !  هر میلی متر کوتاهی لباس و آستین و روسری و ... یه درجه است !
1- پس هر ذره نازک تری لباس،‌ هر میلی متر تنگی لباس،‌ هر مقدار جذاب تری لباس هم هم ! مگه نه !
2- اگر اینا رو ضربدر حجاب نگاه و زبان و راه رفتن و ووووو بکنی ... حالا می  فهمی چند درجه میشه !؟؟؟
1- ... نکنه می خواهی بگی میلیارد میلیارد میلیارد ... میلیارد تا میشه !
2- .. باز دوباره شدی یه آدم حسابی  و   هم شدی حسابی آدم !  مگه نه !
/ 0 نظر / 3 بازدید