سوالات شبیه سازی

بنام خدا   /  از هر 5 سئوال پیاپی، 2 سئوال را مشخص کرده و پاسخ دهید.

پاسخهای اضافی بشرط مشخص شدن، ممکن است تاثیر مثبت داشته باشد.

 1. یک فرایند کسب و کار از پنج جزء اصلی تشکیل شده است ،آنها را نام ببرید
 2. در روش مدل‌سازی پویا چه گامهایی اجرا می شود؟
 3. شبیه سازی ویژگیهایی دارد که  برای مدل سازی فـــرایندهای کسب و کار مناسب است. 5  ویژگی را بیان کنید.
 4. شبیه سازی های آموزشی به چند دسته تقسیم می شوند ؟
 5. چه ویژگیهایی در شبیه سازی آن را برای مدل سازی فـــرایندهای کسب و کار مناسب می کند؟
 6. چه معیارهای از عملکرد سیستم و فرایندهای تولید توسط شبیه سازی قابل برآورده شدن است؟
 7. گامهای اساسی در بررسی مبتنی بر شبیه سازی را نام ببرید؟
 8. روش های مطالعه ی سیستم را نام ببرید؟
 9. کاربرد  Decide ماژول  در Arena  چیست؟
 10. کاربرد assign ماژول در Arena  چیست؟
 11. دسته بندی تئوری صف ها از نظر مطالعه ریاضی چگونه است؟
 12. معیارهای ارزیابی یک سیستم صف را نام ببرید.
 13. آیا وجودخطادرمحاسبات شبیه سازی هزینه نگه داری به روش مونت کارلو  برمیزانهزینهها چهتاثیرخواهد داشت داشت ؟
 14. طریقه ی استفاده از تکنولوژی Motion Captureرا به همراه نرم افزارهای مورد استفاده بیان نمایید
 15. Motion Capture با سیستم های مغناطیسی را توضیح دهید ؟
 16. مزایای روش SRSS , CQC  چیست ؟
 17. سه مورد از زبان های شبیه سازی را نام برده و توضیح دهید.
 18. کاربرد زبان دینامو را بنویسید.  
 19. تست تصادفی بودن اعداد تولید شده چه مفهومی دارد؟
 20. خواص ضمنی اعداد تصادفی را نام ببرید
 21. انواع آزمون های استقلال اعداد تصادفی را شرح دهید.
 22. چندین نوع مختلف از آماریکه میتوانند توسط Probe ها جمع آوری شوند را نام ببرید.
 23. مواردی را که میتوان با استفاده از شبیه سازی  تعیین کرد بیان کنید؟
 24. شبیه سازی  چه زمانی سودمند واقع میشود؟
 25. زبان شبیه سازی Q-GERT را تشریح کنید؟
 26. - چه زمانی از شبیه سازی استفاده می کنیم؟(4مورد)     
 27. معیارهای یک مدل خوب شبیه سازی را بیان کنید؟(6مورد)
 28. Verification (آزمایش مدل) و validation(اعتبارسنجی مدل ) را تعریف کنید؟
 29. منظور از زبانهای شبیه ساز همه منظوره چیست ؟ (همراه با ذکر دو نمونه )
 30. چند ویژگی که VRML2 علاوه بر VRML1 دارد را نام ببرید (چهار مورد)
 31. روش تولید مولد های همنهشتی خطی را بنویسید
 32. در روش مدل‌سازی پویا چه گامهایی اجرا می شود؟
/ 0 نظر / 4 بازدید