19 سوره (بدون الف و لام در نام سوره)

نوزده سوره بدون الف و لام در نام آنها :
3 آل عمران 1
10 یونس 2
11 هود 3
12 یوسف 4
14 إبراهیم 5


19 مریم 6
20 طه 7
31 لقمان 8
34 سبأ 9
35 فاطر 10


36 یس 11
38 ص 12
40 غافر 13
41 فصلت 14
47 محمد 15


50 ق 16
71 نوح 17
80 عبس 18
106 قریش 19

/ 0 نظر / 3 بازدید