جنگ نهایی ارزشی

 
 
1- آیا به چیزی بنام جنگ نهای معتقدی !؟
2- اینجا و این زمان اروپای قرون وسطی است !؟ و تو هم تفتیش عقاید می کنی !؟
1- نه بابا. بذار این طوری بگم که : 
    توی کامپیوتر و اینترنت میشه چیزی بنام جنگ نهایی باشه ؟ آره ؟
2- آره که میشه. برو سراغ آدرس زیر:
    start>control panel>networking>internet options>
content>content advisor>>setting>general>rating system
1- فرضا رفتم. بعدش چی!؟ چه ربطی به جنگ نهایی داره !؟
2- آخه اول جنگ خورد و خوراک و دام و زمین بود،
    بعدش جنگ نظامی شد، بعدش جنگ اقتصادی، بعدش جنگ اطلاعات و دانش، 
    بعدش هم جنگ خرد و بینش، یعنی end end   همه جنگ ها.
1- باز اینا یه چیزی !  اون آدرس با جنگ چکار داره !؟
2- آخه ! ... آخرش جنگ الگو ها و ارزش ها و سیستم های ارزشگذاری است.
1- یعنی همین ، چی بود : ریتینگ سیستم توی اینترنت آپشن . این جنگ آخره !!! ؟؟؟
2- اگر هر چیزی بره توی اینترنت و بعدش ارزشگذاری بشه ...اون وقت ....
    اگر بشه .. پس یا ما با روش ارزشگذاری مشکل داریم  ...و با اون روش باید بجنگیم ..
1- .. یا حتما روش ارزشگذاری رو قبول داریم.  
2- بارک الله آدم خوب و چیز فهم. سراین کارا   ... همون جنگه  ... که میشه؟
      شاید !؟ حتما ! نمی دونم!  مگه نه !!!
/ 0 نظر / 5 بازدید