10 برابر حقوق

گفتش: راستی !

اگه یه شرکتی 10 برابر دیگران حقوق بده !

بریم اونجا کار بکنیم ! مخصوصا اگه

کارهاشون هم شرعی و قانونی و عرفی و ... باشه !؟

گفت: با شرطی که تو می گی  مگه دیونه باشیم نپذیریم !

گفتش: فراموش کردم بگم که

اون شرکته ! خواسته فکر و چشم و زبان و گوش و و و و  شما

در اختیار اون باشه ! فقط کار هایی که اون می خواد رو انجام بدهید

گفت: یاد خدا افتادم ! مگه نه !؟

.... (ادامه دارد)


/ 0 نظر / 3 بازدید