Net Secu. / Q&A : C.A.

Net Secu. / Q&A : C.A.

سوال 1)سه مورد از چالش های امنیت اطلاعات را نام ببرید.
·         دسترسی غیر مجاز
·         عدم اطمینان از هویت گیرنده یا فرستنده
·         قطع
·         دخالت و تغییر در داده هاسوال 2) پارامتر های اصلی ارسال امن اطلاعات را نام ببرید.
§           Authentication
§         Integrity
§         Confidentiality
§         Anti Replay
سوال 3)  جهت پارامتز های integrity و confidentiality از چه مکانیزم هایی استفاده میشود؟
ü      Integrity:از مکانیزم  Hashingاستفاده میشود.تحت عنوان Data Signing.
ü      Confidentiality:از مکانیزم Data Encryption استفاده میشود.
سوال4)  بر اساس عملکرد کلید در مکانیزم ها ،Encryption  به چند دسته تقسیم میشود؟مختصر توضیح دهید.
       2 دسته تقسیم میشود.
    Symmetric:مبدا و مقصد هر دو از یک کلید مشترک Pre Share Key))استفاده میکنند.
                     مبدا یا مقصد کلید را میسازد و به اطلاع طرف مقابل میرساند.       
       Asymmetric:  از یک زوج کلید (Key Pair)استفاده میشود.
          از کلید های متفاوت  جهت Encryption و decryptionاستفاده میشود.
          تبادل کلیدهای Encryption اهمیت ندارد.
سوال5) انتخاب سطح امنیت بستگی به چه شرایطی دارد؟4مورد نام ببرید.
•          نوع Data
•          اهمیت اطلاعات
•          ابزارهای موجود
•          هزینه
•          زیر ساخت موجود
سوال6)سه مورد از ویژگی های root CA را نام ببرید.
اولین CA که در forest ساخته میشود گفته میشود.
هیچ گاه به شبکه متصل نمیشود و همیشه خاموش میباشد.
 گاهی بنا بر نیاز به صورت offline روشن میشود.
 تنها وظیفه  validate کردن  sub-ordinate Caها را بر عهده دارد. 
/ 0 نظر / 3 بازدید