در انواع تحلیل ها

در انواع تحلیل های عاشورا و کربلا :
1- شاید ده ها تحلیل از واقعه عاشورا و کربلا ارائه شده است.

2- ارائه انواع تحلیل ها از کلیه وقایع
تقریبا عادی و طبیعی فرض می شود.

3- در باره وقایع گذشته، جاری و حتی آینده
می توان تحلیل های متنوعی ارائه نمود.

4- بیان اثبات برای هر تحلیل
باید متناسب با مخاطبان و سطح فکری، عقیدتی، .... آنها باشد.

5- پذیرفتن هر تحلیل از طرف یک گروه نیز
لزوما دلالت بر صحت تحلیل و استدلالات نمی کند.

6- صحت همزمان دو یا چند تحلیل
( مثلا تحلیل عرفانی و سیاسی) می تواند ممکن باشد.

7- منابع نزدیکتر به هر واقعه (تاریخی و غیره)
مانند خداوند و معصومین تحلیل های دقیقتر ارائه می نمایند.

8- گم شدن در میان انبوه تحلیل ها
و درس واقعی نگرفتن از نکات و اصول اولیه الهی-انسانی
از واقعه از بزرگترین اشتباهات فردی و گروهی می باشد

(التماس دعا)
/ 0 نظر / 4 بازدید