بررسی اعجاز و رموز تکرارها در قرآن

(1- ممکن است تعداد تکرار 12 و 14 بدون منظور باشد ؟)

(2- آیا مکان و فواصل آیات هم میتوانند معنی دار باشند ؟)

(3- آیا اگر کل قرآن کریم را روی محیط یک دایره و یا شکل دیگر دو و چند بعدی نوشته شود، محل ها و یا خطوط بین کلمات خاص ممکن است که شکل منظم و یا معنی داری داشته باشند !؟)

(4- آیا اگر حروف قرآن را با فاصله خاص یا منظمی انتخاب کنیم آیا ممکن است آن حروف کلمات و یا جملات خاص و معناداری تشکیل بدهند !؟)

(5- آیا جواب به سئوالات و موارد فوق، میتواند برای تقویت ایمان درون دینی، درون مذهبی، برون دینی و حتی برون مسلکی و مرامی مطرح شوند !؟)

(6- آیا تعداد تکرارهای 12 و 14 گانه زیبا، جالب و جذاب است !؟)

(7- آیا در کتابهای دیگر آسمانی و غیره چنین نظمی هم دیده شده است !؟

(8- آیا زیبایی هنر خط، صوت، موضوع و اعجازهای دیگر قرآنی را دیده اید !؟)

( ...    ادامه دارد )

لطفا پاسخهای خود را به آدرس اینجانب ارسال نمایید:daliliali@gmail.com

/ 0 نظر / 4 بازدید