سئوالات و پروژه های قرآنی

گفتش: آیا تدبر در قرآن بشکل طرح این سئوالات جایز است !؟

1- آیا تعداد تکرارهای 5 و 12 و 14 گانه از کلمات و ترکیب ها و عبارات در مجموعه هایی متئالی و یا غیر متوالی از آیات کریمه قرآن می تواند بدون معنی و کنایه و اشاره باشد !؟

2- آیا آنها میتواند اشاره به خمسه آل عبا و 12 امام و 14 معصوم باشد !؟
3- آیا در احادیث از معصومین اشاراتی به آنها شده است !؟

4- آیا آنها میتوانند یک نوع رمز نگاری و پنهان نگاری از مفاهیم در متن می باشد !؟
5- ایا وجود تعداد زیادی از آنها خو دلیلی بر معنی دار بودن آنها نیست !؟

6- آیا موارد این چنین در کتابهای آسمانی و غیر آسمانی گزارش سده است !؟
7- آیا قرار گرفتن آنها در محل ها و مکانهای منظمی در آیات و سوره ها و قرآن کریم گزارش شده است !؟

8- آیا تعداد زمر نگاری های ای چنین قابل شمارش است !؟
9- آیا توان پردازشی کلیه اَبَر رایانه ها و اَبِر اینترنتی موجود و یا آتی جهانی برای پیدا کرده همه و یا در صدی ازآنها کافی است !؟
...
99- آیا اثبات و یا رد یک و یا برخی موارد فوق گزارش شده است !؟

گفت: ... والله اعلم !!!
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
http://daliliali.persianblog.ir/Archive

/ 0 نظر / 4 بازدید