آیا قرآن کریم کتاب هدایت است ؟ آیا هدایت ممکن است چندگانه باشد ؟

1.سئوالات : هدایت ؟

8. آیا قرآن کریم کتاب هدایت است ؟

آیا هدایت ممکن است چندگانه باشد ؟

هدایت درونی و بیرونی چگونه هستند؟

9. آیا هدایت بدون هدف غایی ممکن است ؟

10. آیا داشتن رسالت برای هدایت لازم است ؟

11. آیا برای ادامه رسالت ابزار لازم است ؟

12. آیا امامت همان ابزار ضروری در ادامه رسالت است؟

13. آیا ولایت و اطاعت رسالت مهم هستند ؟

14.  آیا قبول مطلق امامت برای هدایت ضروری است ؟.

آیا قرآن کریم میتواند همه حقایق را در خود داشته باشد


/ 0 نظر / 40 بازدید