چند نوع حجاب

چند نوع حجاب داریم
(یعنی عدم درک و رعایت دقیق و منظم قوانین مربوطه)

1- حجاب عقل
(یعنی عدم درک و رعایت دقیق و منظم قوانین عقلی)

2- حجاب منطق ( ... ... . . . )

3- حجاب نورانی (عدم درک و ... مراتب نور )

4- حجاب ظلمانی
( عدم درک و ... مراتب ظلم و بدی {بد و بدتر و بدترین و ...} )

5- حجاب نگاه ( ... )

6- حجاب شنود ( ... )

7- حجاب لامسه ....

8- حجاب بیان ...

9- حجاب ...

...
راستی ! اگر بجای حجاب می گفتیم "ادب"،
در معنی و مفهوم تبادل شده خدشه وارد می شد !

نکنه ادب و حجاب "بیان" و "post" را
رعایت نکرده باشیم !!!

گرفتی ! معلومه گرفتی ! همه می دونن !
وگرنه مسئول نیستنن اگر نتونن بدونن !!!
/ 0 نظر / 16 بازدید