اصلاح انحراف

گفتش: اگر حرف سیاسی بزنم و اشتباه بکنم

خدا کمکم می کنه !!!؟؟؟
دستم رو میگیره ! به راست می بره !؟ 

یا ولم می کنه بدبختر بشم !؟؟


گفت: ... چرا از خودش نمی پرسی

تا ببینی چی می فرماید !!!؟؟؟
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
1    إِنَّ اللَّهَ لَا یَهْدِی الْقَوْمَ الْفَاسِقِینَ ﴿المنافقون: ۶﴾
2    إِنَّ اللَّهَ لَا یَهْدِی الْقَوْمَ الْکَافِرِینَ ﴿المائدة: ۶٧﴾
3    إِنَّ اللَّهَ لَا یَهْدِی الْقَوْمَ الظَّالِمِینَ ﴿الأحقاف: ١٠﴾


4    إِنَّ اللَّهَ لَا یَهْدِی الْقَوْمَ الظَّالِمِینَ ﴿الأنعام: ١۴۴﴾
5    إِنَّ اللَّهَ لَا یَهْدِی الْقَوْمَ الظَّالِمِینَ ﴿المائدة: ۵١﴾
6    إِنَّ اللَّهَ لَا یَهْدِی مَنْ هُوَ کَاذِبٌ کَفَّارٌ ﴿الزمر: ٣﴾


7    إِنَّ اللَّهَ لَا یَهْدِی مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ کَذَّابٌ ﴿غافر: ٢٨﴾
8    وَأَنَّ اللَّهَ لَا یَهْدِی الْقَوْمَ الْکَافِرِینَ ﴿النحل: ١٠٧﴾
9    وَأَنَّ اللَّهَ لَا یَهْدِی کَیْدَ الْخَائِنِینَ ﴿یوسف: ۵٢﴾


10    والله لَا یَهْدِی الْقَوْمَ الْفَاسِقِینَ ﴿التوبة: ٢۴﴾
11    والله لَا یَهْدِی الْقَوْمَ الْفَاسِقِینَ ﴿التوبة: ٨٠﴾
12    والله لَا یَهْدِی الْقَوْمَ الْفَاسِقِینَ ﴿الصف: ۵﴾


13    والله لَا یَهْدِی الْقَوْمَ الْفَاسِقِینَ ﴿المائدة: ١٠٨﴾
14    والله لَا یَهْدِی الْقَوْمَ الْکَافِرِینَ ﴿البقرة: ٢۶۴﴾
15    والله لَا یَهْدِی الْقَوْمَ الْکَافِرِینَ ﴿التوبة: ٣٧﴾


16    والله لَا یَهْدِی الْقَوْمَ الظَّالِمِینَ ﴿البقرة: ٢۵٨﴾
17    والله لَا یَهْدِی الْقَوْمَ الظَّالِمِینَ ﴿التوبة: ١٠٩﴾
18    والله لَا یَهْدِی الْقَوْمَ الظَّالِمِینَ ﴿التوبة: ١٩﴾


19    والله لَا یَهْدِی الْقَوْمَ الظَّالِمِینَ ﴿الجمعة: ۵﴾
20    والله لَا یَهْدِی الْقَوْمَ الظَّالِمِینَ ﴿الصف: ٧﴾
21    والله لَا یَهْدِی الْقَوْمَ الظَّالِمِینَ ﴿آل‌عمران: ٨۶﴾
.....................................

http://tanzil.net/#search/quran/%22%D9%84%D8%A7%20%DB%8C%D9%87%D8%AF%DB%8C%22

/ 0 نظر / 3 بازدید