سیزده آبان ! مرک بر اسرائیل !!! 3 بار !!!

1.  درخواست از صاحبنظران قرآنی

بنام خدا

حضور محترم

مفسران عالیمقام، محققان قرآنی عالیرتبه، ...

اساتید ذیربط خبره، قرآن پژوهان مصمم،

ریاست، مدیریت، مسئولان  عالیه، صاحبنظران گرانقدر،...

کارشناسان عزیز، علاقمندان گرامی، کارآفرینان دلسوز، ...

...

در حوزههای علمیه، دانشگاهها،

پژوهشگاهها، دانشکدهها، پژوهشکدهها،

 گروهها، مراکز، سازمانها، نهادها، ادارات، واحدها،

...

سلام علیکم و رحمة الله و برکاته

با آرزوی سلامتی و سعادت و موفقیتهای بیشتر الهی

برای حضرتعالی و همه حق جویان، حق باوران و حق یاوران

این درخواست در جهت جذب مساعدت و دستورات موثر و حداکثری در برگزاری جلسه، نشست، کارگاه، کلاس و یا هر گونه تعامل و همکاری متقابل ممکن و مناسب برای ارائه مطالب، بررسی، تجزیه و تحلیل، تعدیل و توسعه و کاربرد مفاهیم، روشها و نتایج پروژه و نظریه اشارات ولایی قرآن کریم در ابعاد مختلف ارائه میشود.

یافته های بعضًآ بیسایقه، شگفت انگیز، جذاب و خیره کننده در تشابه، تناسب، تناظر و تقارن وجود، چینش و تکرار و ویژگیهای کلمات و فرازها در قرآن با جزییات بسیاری از حقایق مانند نماز، عترت، امامان اثنی عشری ع، 14 معصوم ص و حتی جزییات واقعه عاشورا-کربلا فراوان هستند.

بخاطر اهمیت موضوع و نتایج ، اینجانب با شرکت در دهها نشست و جلسات متعدد در دانشگاهها و نیز در مراکز تحقیقاتی قرآنی – و با ارائه های عمومی، فردی یا نیمه خصوصی برای صدها نفر از اساتید، صاحبنظران، دانشجویان، طلاب، مسئولان و علاقمندان باعث شده که تقریبا تمامی مبانی، اصول، روشها، نتایج، دلایل، کاربردها، مطالب، موضوعات و نظرات، در معرض نقد و بررسی قرار گیرند.

نگرش به مفاهیم، اصول، روشها، نتایج و کاربردهای علوم نوین مانند ژنتیک، امنیت اطلاعات خاصه نهان نگاری متنی، نقشه نگاری چندلایه، مخابرات امن، دستگاههای معادلات و نامعادلات، گواهی و امضای دیجیتال، داده کاوی و سایر موارد مرتبط دریچه های جدیدی در درک چگونگی کشف شواهد درون قرآنی برای پژوهشگران وعلاقمندان را گشوده است.

تعداد موارد از روابط و تناسبها یافت شده خارج از تصادفی بودن و نیز توان انسان در شرایط صدر اسلام و حتی زمان فعلی و امکانات و قدرت پردازشی است.

بنابراین مناسب است که توسعه جامعتر، سریعتر، کاملتر و موثرتر تحقیقات در نظریه اشارات ولایی قرآن و کشف و انتشار بیشتر و منظمتر دستآوردهای عظیمتر بوسیله همافزایی های ممکن از جانب مفسران عالیمقام، کارشناسان و صاحبنظران عالیرتبه متون دینی خاصه قرآنی و مراکز و محافل خبره مرتبط تقویت گردد.

در باره اصول و مبنای اشارات ولایی قرآن نکاتی چندعرضه میشود. بدیهی است که خالق هستی در کتابهای تکوین ( هستی ماسوا)، تدوین ( مانند قرآن) ، تشریع ( وجزییات شریعت)، تاریخ و طبیعت (فیزیکی) همافزایی و وحدت رویه داشته باشد.

 همه هستی تجلی اراده الهی و آیات الهی بود بالتبع داشتن وحدت نظر به همه آیات الهی را منجر میشود. مثلا وجود جزییات ساختاری و رفتاری موجودات زنده در رموز و اشارات در حال کشف در ترکیبات ژنها میتواند دلالت لازم را به اهمیت داشتن نگرش وبررسی مشابه و تطبیقی به قرآن و دقائق آن نشان دهد.

جزییات گزینش و چینش و انواع ویژگیهای نشانه ها، حروف، کلمات، ترکیبات، فرازها، آیات، قصص و سوره ها میتوانند بمنزله ژنوم هستی تلقی و پردازش شود.

 نظریه اشارات ولایی قرآن از سایر علوم فوق الذکر هم برداشتهایی در کشف شواهد و قرائن لازم داشته که نتایج آنها اعجاز و حقانیت قرآن را بیشتر و دقیقتر مشخص میکند که دستگاههای معادلات و نهان نگاری متنی از مهمترین مصادیق هستند.

 بر اساس مطالب فوق، کاوش و فعالیتهای مرتبط با اشارات ولایی قرآن که در اوایل دهه 90 آغاز شده است هم اکنون در قالب یک نظریه پیشنهادی به مجامع و محافل داخلی و خارجی با موضوعات دینی، قرآنی، مذهبی و فرهنگی مبتنی بر مبانی عقلی و عقلایی، کلامی و روایی مطرح میشود.

تنظیم نظریه اکنون با هدف تآسیس علم نوین قرآنی و حتی یک روش یافتن شواهدی تفسیری-روایی-تاریخی بر اساس تعریف قالبها و الگوهای ممکن و سپس بررسی، کشف، تجزیه و تحلیل و کاربرد انواع فراوان تشابه، تناسب، تناظر و تقارن با حقایق هستی ماسوا پایه گذاری و ادامه یافته و هم اکنون نیز ادامه دارد.

 در این مرحله، لزوم بررسی دقیقتر و عمیقتر کلیه مراحل و فازها خاصه نتایج حاصله و مقابله آنها با روشها و نظرات مفسرین بزرگوار، محققان ارزشمند و صاحبنظران در علوم و حوزههای مختلف محسوس و دارای اولویت خاص میباشد.

وجود انواع روابط در قالب ویژگیها مانند ادبی، معنایی، مکانی، ظاهری، باطنی، صرفی، نحوی، بلاغی در و بین اجزای جزیی تا کلی درون قرآنی از حروف، کلمات، ترکیبات، فرازها تا آیات، قصص و سور و ارتباط خاصه درونی در قرآن کریم و نیز برونی آنها با مفاهیم و قرآئن و شواهد هدایتی در شریعت، رسالت، امامت، عترت، تاریخ و طبیعت محور اصلی نظریه و مبانی، اصول، روشها و جستجوها قرارگرفته اند.

بدیهی است کلیه یافته ها بعنوان شواهد و قرآئن در تفسیر قرآن کریم و برداشتهای مناسب در چارچوب مفاهیم، اصول، روشها، علوم و فنون معقول مربوطه تلقی میشود.

پژوهش های حقیر در سالهای اخیر و بالاخص  در سال 96 و 97 دستآوردهای شگفت انگیز داشته است که در آنها اشارات 14 گانه مرتبط با 14 معصوم ص شاخصترین یافته ها میباشند.

تحقیقات مبتنی بر تعریف و  شناسایی الگوهای تکرار و چینش کلمات و فرازها در قرآن کریم بر اساس علوم متعدد و مفاهیم خاصی مانند آمار، فرکانس ( بسآمد)، ژنتیک، امنیت اطلاعات و نهان نگاری متنی و نیز با استفاده از رایانه و مستقل از عقاید و نظرات فردی و گروهی در گروه بندی و انتخاب مصادیق و موارد، از سال 1390 شروع و همچنان ادامه دارد.

نتایج که تاییدی بر اعجاز قرآن و وحدت قرآن، عترت، شریعت، تاریخ و طبیعت دارد بطور وسیع در مراکز، محافل ومجالس علمی، پژوهشی، مذهبی و عمومی به افراد حقیقی و حقوقی منتقل شده است.

لازم به توضیح است نتایج و مطالب برای افراد حقیقی و حقوقی متعدد در محافل گوناگون حوزوی، دانشگاهی، مذهبی، عمومی و رسانه ای ارائه شده است.

مجموعه مطالب در کلاسها، سخنرانی ها، جلسات و در ارائه های شخصی و عمومی – در پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن در دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم، دانشکده الهیات دانشگاه تهران، پژوهشکده اعجاز علمی قرآن دانشگاه شهید بهشتی، دانشگاه رضوی و دهها و صدها مورد دیگر – انجام شده است.

صوت و نمونه های بسیاری از موارد حاوی مفاهیم، اصول، روشها، نتایج، کاربردها و سئوال و جوابها در چنین ارائه هایی در کانال اصلی مربوطه موجود است.

در راستای اهداف پژوهش و ارائه نظریه اشارات ولایی قرآن امید است حسب الامر بزرگواران متعدد بر مساعدت و  راهنمایی اساتید و همکاران ارجمند در آن مرکز/ حوزه/ سازمان/ نهاد/ موسسه/ شرکت/ ... در راستای تبادل اطلاعات در نشست، دفاعیه، مناظره، آزاداندیشی و یا نظریه پردازی، تسریع در روند تحقیقات جاری و آتی و تعدیل و همافزایی لازم و ضروری، میسر شده و اعتلای هر چه بیشتر فرهنگ قرآن و عترت را – با تولید و تکمیل انواع کالاها و خدمات ذیربط برای انواع گروه های ممکن از مخاطبین داخلی، منطقه ای و جهانی-  از قشرهای فراوان با سوابق و گرایشهای گوناگون باعث شود و در توسعه سطح دانش حقیقی و ایمان و عمل الهی موثر باشد.

جزییات بیشتر در بیش از 20 هزار فایل، عکس، مطلب، پیوند و خروجی نرم افزاری در کانال ها، وبلاگها و پیام رسانهای داخلی و خارجی متعدد وجود دارند.

 همچنین مطالب و دستآوردهایی با حجم بیش از صدها صفحه در مجموعه هایی با عناوینی مانند مهندسی اشارات ولایی قرآن، مفاتیح القران، چکیده اشارات قرآن، اسلایدهای اشارات، ... در آدرسهای فوق ارائه شده اند.

آدرسها با بیشترین مطالب در سروش، تلگرام، اینستاگرام، پرسین بلاگ، آپارت، یوتیوب، فیسبوک، ... عبارتند از

Telegram.me/quranhints + daliliali.persianblog.ir + sapp.ir/quranhints + Instagram.com/daliliali14 + …

با تشکر و قدردانی پیشاپیش و فراوان

 از بذل توجه دقیق، مساعدتهای مطلوب

 و دستورات برای پیگیری های موثر

علی دلیلی یزدی


/ 0 نظر / 21 بازدید