int eng / q&a / asp+js+...

int eng / q&a / asp+js+...

1-Navigation بین وب فرم ها در زبان ASP.NETبه چند روش انجام  می شود؟
نام ببرید؟
 
 
ج --روشهای مختلفی برای حرکت کاربر بین دو وب فرم وجود دارد. اما پنج
روش مرسوم به شرح زیر است:
 
.1HyperLink  
.2 متد Redirect در کلاس HttpResponse
.3 متد Transfer در کلاس HttpServer
.4متد Execute در کلاس HttpServer
.5JavaScript
 
2-Session ها چه وظایفی دارند و چگونه کار می کنند؟
 
ج -در این روش اطلاعات در حافظه کامپیوتر Server ذخیره خواهد شد. در واقع هر کاربر با هر پنجره Browser در زمان اتصال یک SessionID از سرور دریافت میکند. سرور اقدام به آماده سازی فضایی برای ذخیره سازی مقادیر مرتبط با کاربر خواهد کرد. بنابراین مقادیری که روی Session ذخیره می­شوند به ازای هر کاربر متفاوت است
 
3-تفاوت windowsformها و webformها در چیست؟
 
1. تشکیل واسط کاربری در یک فرم Windows با ایجاد Instance از کلاسهای مختلف انجام میشود. اما در وب میتوان از فایل Content و اجزای Html به همراه Css استفاده کرد.
2. کنترلها در فرمهای تحت Windows به صورت کامل به صورتی که برنامه نویس بخواهد نمایش داده خواهد شد اما در وب فرم، کنترل زیادی روی ظاهر کنترلهای استفاده شده وجود ندارد و معمولاً Browser های مختلف به گونه ای متفاوت آنرا نمایش خواهند داد.
3. طول عمر یک فرم تحت Windows حداقل به اندازه مدت زمان نمایش آن است. بنابراین کلیه داده های ذخیره شده در آن در طی این مدت حفظ خواهد شد. اما یک وب فرم در زمان دریافت یک Request وارد حافظه شده و پس از آماده شدن Response از حافظه خارج خواهد شد. در واقع در زمان مشاهده وب فرم توسط کاربر، وب فرم در حافظه نیست! بنابراین کلیه داده های وب فرم که در قالب فیلدها ذخیره سازی شده است از حافظه خارج خواهد شد.
4-حالات نوشتن برنامه در js را بنویسید؟
ج--حالت اول - درون توابع: در زمان فراخوانی تابع اجرا خواهند شد.
 
حالت دوم - بیرون از توابع : در زمان Load شدن صفحه در صورت رسیدن Browser به دستورات مورد نظر، اجرا خواهند شد.
 
حالت سوم - Anonymous: این حالت بستگی به محل نوشتن برنامه دارد. معمولاً Anonymous کدها در رویدادها نوشته می­شوند. بنابراین در این
 وضعیت در زمان بوجود آمدن رویداد، برنامه اجرا خواهد شد.
 
5-انواع Validation ها را نام ببرید؟
 
 RequiredFieldValidator: اجباری بودن فیلد مورد نظر در زمان ورود اطلاعات.
 RangeValidator: بررسی مقدار در یک بازه مشخص.
 
 RegularExpressionValidator: بررسی مقدار بر اساس یک الگو.
 
CompareValidator: بررسی و مقایسه دو مقدار در دو فیلد مختلف.
 
 CustomValidator: در صورتیکه موارد فوق پاسخ­گوی نیازها نیستند از گزینه استفاده کرده و یک تابع در JS معرفی می­شود.
 
ValidationSummary: نمایش پیام­های خطا.
 
6. دو روش برای اعمال CSS به یک Element  را نام  ببرید؟
.--استفاده از خصوصیت Style در Element  مورد نظر.
 
 
     Welcome to Master Page Sample
<br />
 
 
--. ایجاد کلاس و معرفی کلاس به Element مورد نظر.
/ 0 نظر / 4 بازدید