کدام عقل

کدام عقل
 
1- درسته که همه به اندازه عقلشان مواخذه میشوند !؟
2- آره ؟ ولی کدام عقلشان !؟
1- شما بفرمایید استاد !
2- معلومه . اون عقلی که اول عمر داده و قرار بوده ما قویترش بکنیم
1- یعنی اگر از عقلمون کار درست نگیریم و چیز خوب بهش ندیم گناه کردیم !؟
2- پس نه !!؟؟؟ اگر علم و عمل و محیط بد براش درست کنیم و اون رو خراب کنیم .....
1- فهمیدم. خوب فهمیدم . اگر تخته اش کردم خدا باز ....
2- خدا باز با عقلی که قرار بود پرورشش بدیم و کاملترش بکنیم من و تو رو مؤاخذه خواهد کرد !!!
1-  معلومه واقعا استاد خوبی هستی. آدمو شیر فهم می کنی
/ 0 نظر / 4 بازدید