سئوالات شبکه هایکامپیوتری پیشرفته

 

 1. 1.       در هر یک از لایه ها، مهمترین مشکلات و راه حل امنیت آنها را بطور خلاصه بیان نمایید.
 2. 2.        مدل­ process-per-protocol و مدل process-per-message را توضیح دهید؟
 3. 3.        کانالهای ارتباطی message stream و request/reply را توضیح دهید؟
 4. 4.        لایه - CAP2L دربلوتوثسهدستهعملیاتمهمرابرعهدهداردتوضیحدهید؟ ---------------------------

 

 1. 5.        درمعماریپروتکلبلوتوثلایهرادیوییبهچهصورتمیباشد؟
 2. 6.       کارکرد DSSS  {ویا //FHSS } دقیقا چگونه است ؟ چه کاربردی دارد ؟ در کجا ؟
 3. 7.        وظایف لایه CAP2L   در بلوتوث چیست ؟ { ویا // شباهت ها و تفاوت های  NAS با SAN چیست؟ }
 4. 8.        اصول امنیت در شبکه های بی سیم چیست ؟ انواع ؟ گروه بندی آنها ؟ و نیز تشریح دو نوع.-----------------

 

 1. 9.        Reliability:   (قابلیت اعتماد) یعنی چه ؟ پارامترهای اصلی و روابط بین آنها کدامند ؟
 2. 10.   عملکرد پروتکل CGSR(Cluster-Head Gateway Switch Routing Protocol)را شرح دهید و معایب آن را بیان کنید. { ویا //  ساختار NLB چگونه است و برای چه برنامه هایی ساخته شده است؟ }
 3. 11.   تاریخچه شبکه های wlan و معایب آنها را تشریح کنید. { ویا // وظیفه ی سرور سیاست چیست ؟ }
 4. 12.   گره ها در روش اسپین (از روش های مسیریابی شبکه حسگر)، برای ارتباط با یکدیگر از چه روش هایی استفاده می کنند؟  { ویا //    DoS چیست؟ و انواع آن را توضیح دهید.  }---------------------------------

 

 1. 13.   تعریف ضریب عملکرد { ویا // تاثیر آن در دستبرد به شبکه } را دقیقا بیان کنید.
 2. 14.  محدودیت‌های سخت‌افزاری یک گره حسگر در شبکه های بیسیم مربوطه کدامند ؟
 3. 15.   توپولوژی های دیواره آتش { ویا // مشخصه های مهم یک دیواره آتش قوی و مناسب را }  جهت ایجاد یک شبکه امن نام ببرید.
 4. 16.  برای دسترسی به صفحه اصلی از یک وب سایت زیر متضمن  تبادل چند و چه نوع و کدام  پیام ها در سطح شبکه است؟{ ویا // دو فناوری WiMAX  و DSL را مقایسه کنید. }--------------------------------------

 

 1. 17.  ** ده ویژگی مهم شبکه های فرا منطقه ای آینده را بحث نمایید (شامل معماری، مدیریت، نرم افزار، خدمات).
 2. 18.  ** سیر تاریخی خدمات و سرویسها در انواع شبکه ها را،  با تاکید بر کاربر نهایی و تکامل پذیری آتی  آنها، بیان نمایید. -----------------------------------------------------------------   موفق باشید ----------------
/ 0 نظر / 35 بازدید