کدوم گزینه بهتره !؟

گفتش: برای یه سازمان و شرکت بسیار عظیم و بزرگ،
از نوع سهامی عام نامحدود،
در امریکای جنوبی یا چین یا هر جای دیگر دنیا،
کدوم گزینه بهتره !؟

داشتن ....
1- مدیر عامل مطلق !
2- هیئت مدیره مطلق !
3- اساسنامه و/یا آیین نامه مطلق !

گفت: اول سه قوه ی
مقننه، مجریه و قضائیه رو
تعریف و نصب کن،
دوم، قوانین تشکیل و کار و نظارت
بر سه قوه رو تعریف کن 

و سوم بشین ببین چی میشه !!!

راستی ! زر و زور و تزویز
توی همه ای عالم
مقابل وجدان و حق و عدالت
همیشه ایستاده و خواهند ایستاد !!!
بنابراین عرق و خون و شهادت
برترین راه است   ... اگر ...
اگر حرف و کلام و تقابل عادی
نتوانست کار خودش رو بکند !
میگی نه !!!
برو تاریخ رو بخوان !!!!

/ 0 نظر / 3 بازدید