اصلی ترین سئوالات و گزاره ها مقابل نظریه اشارات ولایی قرآن

اصلی ترین سئوالات و گزاره ها مقابل نظریه اشارات ولایی قرآن

1. آیا روشهای تجربی در کشف روابط درونی و برونی قرآن مفید هستند !؟

2. آیا کشفیات نظریه اشارات همگی جامع و مانع هستند؟

3. آیا تعداد کشفیات باعث غیر ذوقی و استحسانی بودن نتایج میشود ؟

4. آیا تنوع رسم الخط ها و قرائتها تاثیری در نتایج دارد ؟

5. آیا کاربرد نتایج برای درون مذهب مشخص و معین است؟

6. آیا کاربرد نتایج برای درون دین اسلام معین شده است؟

7. آیا کاربرد نتایج برای پیروان ادیان الهی معلوم است؟

8. آیا وجود یا عدم تناقض در میان یافته های فعلی و یا بعدی قطعی است؟

9. آیا مخالفان درون مذهب میتوانند از روش و نتایج نظریه استفاده نمایند؟

10. آیا مخالفان درون دین میتوانند از روش و نتایج نظریه استفاده نمایند؟

11. آیا مخالفان برون ادیان میتوانند از روش و نتایج نظریه استفاده نمایند؟

12. آیا ضرورت جستجو برای کشف تناسبها وتاظرها در قرآن معقول و مقبول است؟

13. آیا امکان هدایت افراد با کشفیات مبتنی بر نظریه اشارات ولایی هست؟

14. آیا پیگیری و تعدیل و توسعه نظریه اشارات ولایی دارای اولویت مناسب هست؟

15. آیا نظریه اشارات ولایی قرآن میتواند علمی جدید از علوم قرآنی محسوب گردد؟

16. آیا مفاهیم، مبانی، اصول، روشها وکاربرد نتایج نظریه اشارات میتواند کمک به تفسیر قرآن نماید؟

17. آیا تعبدی بودن جزییات فروع ها در دین و مذهب باعث عدم احتیاج به نظریه اشارات میشود؟

18. آیا میتوان از نظریه اشارات ولایی انتظار کمک به کشف حقایق و یا تایید یافته های قبلی داشت؟

19. آیا یافته های نظریه ولایی قرآن نوعی زیبایی شناسی در قرآن است؟

20. آیا مفاهیم و روشهای علوم دیگر میتواند در درک بیشتر قرآن مفید باشد؟

21. آیا تبیان بودن قرآن برای حقایق هستی شامل رسم الخط ها و قرائتهای قرآن هم میشود؟

22. آیا کتاب هدایت بودن قرآن دلیل بر مشخص کردن دقیق هادیان و مفسران واقعی آن نیست؟

23. آیا خالق کلمات ژنتیکی موجودات زنده، همان نظام را در قرآن برای حقایق هستی گذاشته است؟

24. آیا میتوان با دهها علم دیگر با جزییات و دقت فراوان گوشه هایی از اشارات به حقایق را استخراج کرد؟

25. آیا وقت آن نرسیده است که محققان عالیمقام قرآنی نظریه اشارات ولایی قرآن را بررسی همه جانبه نمایند؟

26. آیا مراکز و موسسات نرم افزاری مرتبط با قرآن نباید امکان انواع جستجوهای پیشرفته لازم را فراهم نمایند؟

27. آیا اگر شرق شناسان و اسلام شناسان غربی چنین نتایجی را اعلام میکردند چه عکس العملی میداشتیم؟

28. آیا هزاران نتیجه قطعی مبتنی بر نظریه اشارات ولایی هنوز از نوع ذوقیات و استحسانات شعرگونه است؟

29. آیا مقابله های محافظه کارانه باعث عقب ماندگی بشریت از دستآوردهای نگرشهای نوین و اصولی نمیشود؟


/ 0 نظر / 28 بازدید