خودپرداز قرآن

1.خودپرداز قرآن


مقایسه تطبیقی با خودپردازها

انواع تعامل با خودپردازها

انتقال پول

با دادن شماره کارت مقصدمقصد

دریافت نام کارت

تایید یکسان بودن اسم مقصد

یقین نسبی / قطعی صحت عمل

امکان تعویض ترتیب شماره/اسم

سئوال از قرآن + دریافت تعداد آیات متناظر

!!!

/ 0 نظر / 22 بازدید