اجاره نامه

مهمترین قرارداد اجاره / اجاره نامه:
مالک = خدا
مستاجر = بنده
مورد اجاره = بدن
امکانات = روح، عمر، هستی، ...
شرایط = رعایت دستورات الهی
جریمه = عذاب وجدان و دنیوی و اخروی
دفترخانه = محضر الهی
شاهدان = اولیاء الله و ملائکه
تاریخ = ازل
انقضاء = مرگ
...
/ 0 نظر / 4 بازدید