حوزه قدرت من

گفتش: حوزه و گسترش هر یک از
توانایی ها و قدرتهای من تا کجاست ؟
منظورم قدرت فردی، مادی، عقلی، روحی و .... !؟

گفت: برای بعضی از اونها،
و به ترتیب فاصله تاثیرشان، احتمالا اینه :
1- چشایی
2- لمسی
3- حرکتی / ماهیچه ایی
4- بویایی
5- صوتی
6-بینایی
7- عقلی،
8- منطقی و فلسفی / استلالی
9- قلبی - روحی
10- وحیی
----------------------------
میگی نه ... یه خورده دقت کن !

/ 0 نظر / 3 بازدید