محمد و علی در 14 معصوم

خبر داری از آن خدای جلی
چو نامیده است نام هر یک ولی

به چهارو ده نور عصمت، ببین
عجب نکته ای تو به اسماء ! غنی

ندیدم به بیتی ز آل رسول
نباشد نشان از محمد، نشان از علی

به هر هشت و چهارش به نیکو نگر
بیابی ز نام محمد، ز نام علی

یا که نام پدر باشدش این چنین
یا که معصوم پسر میشود آن ولی

یا که هم خود بود ، هم پدر
بباشد محمد ، یا که باشد علی

یا که هم خود شده، هم پسر
که معصوم بود: محمد، علی

به چهار: حالتش، این بود
که نامش محمد، دگر دو علی

که مصداق آن است جواد رضا
که نام همه، محمد بود یا علی

نیآمد به ذهنش زخود این نظز
که ذوالحمد بگوید ! دلیلش: علی

/ 0 نظر / 3 بازدید